Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни "Фінанси підприємств"є формування системи базових знань з теорії і практики фінансових відносин суб'єктів господарювання, формування фінансових ресурсів, фінансового планування, організації фінансової діяльності підприємств. Предмет – це система фінансово-економічних відносин, які складаються в процесі поточної та інвестиційної діяльності суб'єктів господарювання.

 Завдання навчальної дисципліни:

·    - формування у студентів фінансової грамотності;

·    -  формування теоретичних  знань про місце фінансів підприємств у фінансовій системі України, про склад та структуру фінансових ресурсів і  фінансового механізму підприємства;

·    - формування у студентів  знань про класифікацію витрат підприємства на виробництво і реалізацію продукції, про сутність прибутку як економічної категорії;

·     - формування у студентів  знань пропринципи розподілу, оподаткування і використання прибутку підприємства;

·       -формування теоретичних  знань проджерела утворення та відновлення основних засобів підприємства, про сутність та джерела фінансування придбання нематеріальних активів;

         -формування у студентів  знань прометоди розрахунку амортизації як для цілей оподатковування, так і зпозиціїбухгалтерського обліку;

·        - формування у студентів  знань просутність та джерела капіталовкладень;

·         -формування у студентів  знань про сутність і структура оборотних засобів підприємства та аналіз Їх ефективного використання;

·        -формування у студентів  знань прометоди і показники (коефіцієнти) оцінки й аналізу фінансового стану підприємства;

·         -формування у студентів теоретичних знань провиди і принципи фінансового планування на підприємстві;

·          -формування у студентів теоретичних знань просутність антикризового управління фінансами підприємства, а також поняття та здійснення  фінансової санації підприємств;

Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

- цілісне уявлення про систему соціально-економічних та виробничих відносин у суспільстві, про підприємство як суб'єкт ринкової економіки;

- усвідомлення ролі держави в регулюванні економіки; розуміння сутності цілі, важелів (інструментаріїв) та основних напрямів регулюванняекономіки;

- цілісне уявлення про підприємство як суб'єкт економічних відносин на макрорівні та його ролі в ринковій економіці;

- розуміння економічної сутності процесів планування та прогнозування діяльності;

- цілісне уявлення про капітал підприємства, кругообіг капіталу і його стадії;

- усвідомлення економічної сутності та різниці між основним та оборотним капіталом;

- усвідомлення економічної сутності витрат на виробництво; знання теорії та класифікації витрат;

- розуміння взаємозв'язку між поняттями витрати виробництва, вартість товару і його ціна;

цілісне уявлення про прибуток як економічну категорію, джерела прибутку, функції та види прибутку;

вміння аналізувати економічну інформацію, яка відображає діяльність окремого суб'єкта господарювання, й робити на основі такого аналізу відповідні висновки.

розуміння взаємовідносин підприємств з бюджетними, фінансовими структурами та іншими суб'єктами господарювання,

аналізувати фінансовий стан суб'єкта господарювання у частині його активів та зобов'язань;

використовувати звітність як інструмент фінансового аналізу й управління фінансами підприємства;

обґрунтовувати та надавати економічну інтерпретацію фінансових результатів діяльності суб'єктів господарювання;

демонструвати  знання з розробки заходів з питань санації й запобігання банкрутству підприємств.

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

- загальних:

1.      Здатність навчатися та постійно підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи, розвивати набуті знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та управління.

2.      Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для експертної оцінки господарських ситуацій і прийняття управлінських рішень.

3.      Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів та налагоджувати комунікаційні зв’язки та міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності. 

4.      Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.

5.      Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань.

6.       Здатність орієнтуватись в моделях прогнозування банкрутства підприємства та  вміння застосовувати дані моделі на практиці.

фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі

вивчення навчальної дисципліни «Фінанси підприємств»

 

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

Здатність до формування системи теоретичних знань та практичних  навичок щодо фондів фінансо-вих ресурсів, які створюються і використовуються з метою здій-снення виробниц-тва і реалізації продукції, робіт, послуг у різних галузях, а також для фінансування інших видів діяльності підпри-ємства, щоб успішно функціо-нувати на ринку, кожне підприєм-ство повинно залучати зовнішні джерела фінансування.

Здатність визначити сутність фінансів підприємств, фінансових ресурсів та особливостей їхформування.

Здатність визначати поняття грошових розрахунків та їхформ, розмежовувати сутність та сфери дії готівкових та безготівковихрозрахунків,  пошук найбільш притаманних форм розрахунків дляпідприємства

Здатність визначення поняття  та структури доходу (виручки) від реалізації продукції, розрахувати залишки нереалізованої продукції та проаналізувати їх вплив на кінцевірезультати

Здатність визначення поняття прибутку та його складовихчастин, проаналізувати вплив результатів роботи всіх сфер діяльності на кінцеві результати роботипідприємства.

Здатність визначити поняття обігових коштів, їх специфіку та структуру,  визначитипоказники, які характеризують ефективність використання обіговихкоштів

Здатністьаналізуватипричини,якісприяютьвиникненню кредитнихвідносин,визначити поняття кредиту та провести їх класифікацію, опанування методів визначення платоспроможності боржників.

Здатність визначити поняття основних засобів, їх специфіку та склад.,визначити показники, які характеризують ефективність використання основнихзасобів

Здатність визначення фінансового стану підприємстваза його балансом, формувати, розрахувати та аналізувати фінансові коефіцієнти, які відображають прибутковість, ліквідність, ділову активність, стйкість та майновий стан підприємств

Здатність визначити поняття фінансовогопланування тарозробити фінансові плани підприємства

Здатність визначити сутність  фінансової кризи, фінансовогобанкрутства та фінансовоїсанації, розробити заходи щодо проведення фінансової санації.

    Опис навчальної дисципліни

 

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  -4

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

за вибором

 

 

Спеціальність:

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Модулів – 1

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

5-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

28 год.

6 год.

Практичні, семінарські

28 год.

6 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

94 год.

112 год.

Індивідуальні завдання: 

30 год. курсова робота

30 год.

курс.р., контр.р.

Вид контролю: залік

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –37% до 63%%

для заочної форми навчання –8% до 92%.

 

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни 
«Фінанси підприємств»
 
Найменування завдань
Кількість балів
Загальна кількість балів
5 тестів
3
15
2 задача
25
50
Теоретичне питання
20
20
семінарські заняття
10
10
Ведення конспекту
5
5
Підсумок
х
100

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань(залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Середня сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

100

11

23

23

21,5

21,5

16

16

16

20

16

16

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Національна шкала академічної оцінки

Шкала ECTS

Шкала навчального закладу

зараховано

ABCDE

60-100

не зараховано з можливістю повторного складання

FX, F

35-59

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

1-34

 
 

Викладач дисципліни (лектор/практика): Олійник Тетяна Олександрівна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування