Ви є тут

Головна

Мета вивчення навчальної дисципліни: є вивчення теоретико-методологічних засад та практичних питань з різних аспектів діяльності банку: формування і і розміщення ресурсів, прибутковості, ризиків та інше.

Завдання навчальної дисципліни:

- формування теоретичних знань теорії і практики управління комерційним банком в умовах ринкової економіки;

- оволодіння стратегією поведінки на ринку банківських послуг в умовах нестабільності фінансово-кредитної системи;

- оволодіння сучасними підходами та методами щодо управління основними банківськими операціями; вивчення новітніх методів управління банком.

У результаті вивчення дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку» студент повинен отримати:

загальні компетентності:

1. Здатність до аналізу та синтезу на основі економічних законів, логічних аргументів та перевірених фактів.

2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними.

3. Здатність до розуміння предметної області та розуміння професійної діяльності: сутність, структура, функції, принципи організації фінансів та їх використання в організації фінансів банку.

4. Здатність виявляти, ставити та вирішувати проблеми: розробка заходів з підвищення ефективності роботи банку.

5. Здатність до ефективної комунікації та представлення складної комплексної інформації у стислій формі (усно та письмово), використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні фінансові та економічні терміни.

6. Здатність виконувати прикладні дослідження як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, планування та управління часом.

7. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел.

8. Навички міжособи– здатність вчитися і бути сучасно навченим,здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність.

фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни «Фінансовий менеджмент у банку»

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

Здатність робити оцінку та висновки з процесів, що відбуваються у всіх сегментах фінансового ринку, у грошово-кредитної політики країни і знаходити відповідні рішення з чіткими визначеннями припущень та ризиків.

Здатність здійснювати класифікацію основних понять, категорій фінансового менеджменту у банку.

Здатність застосовувати основні методи аналізу даних, оцінювання залежностей та формування прогнозів розвитку подій: визначення стратегії діяльності банку (ситуаційний стратегічний аналіз, зовнішній та внутрішній аналіз,  SWOT-аналіз).

Здатність робити оцінку та висновки з процесів, визначення процесу планування банківської діяльності, врахування внутрішніх і зовнішніх факторів в процесі планування.

Здатність до пошуку, вироблення концепції розвитку банку, визначення цілей і завдань банку, тактичне планування у банку, структура бізнес-плану банку, фінансове планування діяльності банку.

Здатність застосовувати основні методи системи планування банківської діяльності.

Здатність застосовувати управлінські навички у сфері управління капіталом у банку

Здатність застосовувати управлінські навички у сфері управління зобов'язаннями банку.

Здатність застосовувати методи та інструментарій фінансового управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами;  фінансовими ризиками.

Здатність демонструвати поглиблені знання у сфері управління інвестиційним портфелем банку

 

Здатність застосовувати методи управління ліквідністю банку.

 

Здатність застосовувати управлінські навички у сфері управління прибутковістю банку.

 

очікувані програмні результати навчання:

- демонструвати знання про основні поняття та категорії фінансового менеджменту у банку;

- демонструвати знання основних методів аналізу даних, оцінювання залежностей та формування прогнозів розвитку подій;

- володіти знаннями та практичними навичками і вміннями щодо визначення процесу планування банківської діяльності, врахування внутрішніх і зовнішніх факторів в процесі планування;

 - демонструвати розуміння особливостей принципів організації процесу вироблення концепції розвитку банку, визначення цілей і завдань банку, тактичне планування у банку, структура бізнес-плану банку, фінансове планування діяльності банку;

- застосовувати методологію і методи системи планування банківської діяльності;

- демонструвати розуміння особливості застосовування управлінських навичок у сфері управління капіталом у банку;

- демонструвати розуміння особливості застосовування управління зобов'язаннями банку;

- вміти досліджувати методи та інструментарій фінансового управління активами, капіталом, інвестиціями, фінансовими результатами;  фінансовими ризиками;

- демонструвати поглиблені знання у сфері управління ліквідністю банку;

-бути здатним обґрунтовувати та приймати рішення щодо стратегії фінансового інвестування;

-володіти знаннями методів  аналізу та оптимізації портфеля інвестицій;

- застосовувати управлінські навички у сфері управління прибутковістю банку;

- виконувати навички роботи з комп’ютером та знання і уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення практичних задач;

- адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;

- відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Опис навчальної дисципліни

 

Найменування

показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  -3

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 

за вибором

 

 

Спеціальність:

 

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Модулів – 2

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

6-й

6-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

11-й

11-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 6

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

14 год.

4 год.

Практичні, семінарські

14 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

62 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: 

-.

- контр.роб.

Вид контролю: дів.залік

         

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35% до 65%%

для заочної форми навчання – 7% до 93%.

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Середня сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

100

11

23

23

21,5

21,5

21

21

20

19,5

18,5

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

Викладач дисципліни (лектор/практика): Андрющенко Ірина Євгеніївна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування