Ви є тут

Головна

Мета: Метою викладання навчальної дисципліни “ Інвестування ” є надання теоретичних знань щодо сутності механізму інвестиційного процесу; формування комплексного розуміння системи взаємозв’язків у інвестиційній сфері щодо оцінки явищ та процесів, що відбуваються у світовому фінансовому просторі, у нерозривному зв’язку з їх кількісними та якісними характеристиками, та виявлення основної тенденції та закономірності їх розвитку.

Завдання: вивчення закономірностей і механізму інвестиційних відносин держави, підприємств та фізичних осіб, набуття вмінь використовувати ці закономірності в практиці інвестування, визначати заходи з використання інвестицій як одного з дієвих важелів економічної політики держави. 

В результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

- основні механізми взаємодії держави, фінансових інститутів, підприємств і організацій на інвестиційному ринку;

- основні механізми реалізації інвестиційної діяльності;

- основні механізми реалізації фінансових інвестицій;

- основні механізми реалізації інвестицій в засоби виробництва;

- основні механізми реалізації інноваційної форми інвестицій;

- основні механізми залучення іноземного капіталу;

- основні методи обгрунтування доцільності інвестування;

- основні методи оцінки Інвестиційних проектів;

- основні напрямки фінансового забезпечення інвестиційного процесу

- основні напрямки менеджменту інвестицій;

-основні аспекти організаційно - правового регулювання взаємодії суб’єктів інвестиційної  діяльності;

- основні напрями використання інвестицій.

вміти:

- вирішувати проблеми побудови ефективної системи інвестиційних ринків;

- застосовувати методологію інвестиційного аналізу фінансових ринків на тлі масових явищ і процесів, які відбуваються  у світовому економічному просторі на різних рівнях управління, тенденцій їх розвитку та взаємообумовленості.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 3

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

за вибором

 

Напрям підготовки

6.030508  – «Фінанси і кредит»

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

7.03050801 «Фінанси і кредит»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 108

8-й

9-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

12 год.

8 год.

Практичні, семінарські

12 год.

6 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

84 год.

94 год.

Індивідуальні завдання:

                    13 год.    

Вид контролю: іспит

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 44% до 56%;

для заочної форми навчання – 11% до 89%.

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

- активність роботи студента у дискусії на практичному занятті оцінюється до 2 балів (всього 6 практичних занять по 2 бали = 12 балів);

-захист індивідуального завдання студента оцінюється до 36 балів;

- аудиторна контрольна робота (розв’язання задач) – до 30 балів;

- проведення тестування – до 15 ( або 20) балів;

-відвідування лекцій та практичних занять – до 8 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань (залік)

 

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

100

8

8

10

8

8

8

8

8

8

8

8

10

Т1, Т2 ... Т12 – теми змістових модулів.

Викладач дисципліни (лектор):  Силенко Сергій Анатолійович,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування