Ви є тут

Головна

Мета: формування теоретичних знань про функціонування комерційних банків, здійснюваних ними операцій та послуг.

Завдання: засвоєння теоретичних засад и методології проведення банківських операцій та надання банківських послуг, набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і комерційними банками.

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

- знати види банків і порядок їх створення в Україні;

- розуміти організацію діяльності банку;

- усвідомлювати механізм операцій банків з формування власного капіталу;

- володіти знаннями операцій банків із залучення коштів;

- використовувати інструментарій операцій банків із запозичання коштів;

- володіти знаннями та навиками операцій банків з обслуговування платіжного обороту;

- застосовувати знання операцій банків з готівкою та операцій банків з пластиковими картками;

- володіти знаннями та навиками здійснення кредитних операцій банків;

- застосовувати вміння виконання операцій банків з цінними паперами;

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

- загальних:

1.    Здатність навчатися та постійно підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи, розвивати набуті знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та банківської системи.

2.    Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для експертної оцінки господарських ситуацій в банківській діяльності й прийняття управлінських та фінансових рішень.

3.    Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів та налагоджувати комунікаційних зв’язків та міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності. 

4.     Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.

5. Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань.

- фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

1

2

Здатність формування та поглиблення теоретичних знань стосовно функціонування банків, здійснення ними операцій та послуг і набуття практичних навичок з питань організації та механізму реалізації банківських операцій – кредитних, розрахункових, депозитних, касових, валютних, з цінними паперами, актуальних проблем розвитку банківського сектора в умовах глобалізації.

Здатність розуміти місце і значення банківської системи і порядок створення банків в державі

Здатність усвідомлювати організаційну структуру банків, органи управління банком, способи формування і розміщення ресурсів банку

Здатність розуміти економічну суть, структуру і порядок формування власного капіталу банків

Здатність усвідомлювати порядок відкриття банком депозитних договорів суб’єктам господарювання, відкриття вкладних рахунків фізичним особам

Здатність здійснювати операції банків з готівкою та пластиковими картками, прогнозувати оборот готівкових грошей у банках, розуміти основи побудови та функціонування системи платежів в Україні

Здатність здійснювати кредитні операції банків, розуміти умови кредитної угоди, кредитного договору, здійснювати оцінку кредитоспроможності позичальника

Здатність здійснювати операції банків з цінними паперами, розумітися на формування, класифікації портфеля цінних паперів банків

 

   Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

 

форма навчання

 

денна

заочна

 

Кількість кредитів:   

денне – 3

Галузь знань

 

07 Управління та адміністрування

 

Вибіркова

За вибором вищого навчального закладу

 

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

072 «Фінанси, банківська справа та страхування»

 

Модулів – 2

Рік підготовки:

 

Змістових модулів – 2

1

 

Семестр

 

Загальна кількість годин:

денне – 90

 

5

 

 

Лекції

 

Освітній ступень:

магістр

 

14 год.

4 год.

 

Практичні, семінарські

 

14 год.

2 год.

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Лабораторні

 

0 год.

 

 

Самостійна робота

 

62 год.

84 год.

 

Індивідуальні завдання:

0 год.

 

Вид контролю: залік

 
         

 

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 35% до 65%;

для заочної форми навчання – 7% до 93%.

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни

«Банківські операції»

Найменування завдань

Кількість балів

Загальна кількість балів

5 тестів

5

25

1 задача

20

20

два теоретичних питання

20

40

практичні заняття

15

15

Підсумок

х

100

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

100

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

 

Національна шкала академічної оцінки

Шкала ECTS

Шкала навчального закладу

зараховано

ABCDE

60-100

не зараховано з можливістю повторного складання

FX, F

35-59

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

F

1-34

 

Викладач дисципліни (лектор/пратика):  Шарова Світлана Василівна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Список рекомендованих навчально-методичних робіт:

  1. Андросова О. Ф.,Череп А. В., Христофорова І. Б. Проектне фінансування. Навчальний посібник для студентів освітнього рівня «магістр» спеціальності «Фінанси і кредит» / О. Ф. Андросова, А. В. Череп, І. Б. Христофорова. - Запоріжжя : ЗНУ, – 2015. 201 с.