Ви є тут

Головна

Мета: формування теоретичних знань про функціонування комерційних банків, здійснюваних ними операцій та послуг.

Завдання: засвоєння теоретичних засад и методології проведення банківських операцій та надання банківських послуг, набуття вмінь оперувати нормативно-правовими документами НБУ, аналізувати стан банківських операцій, розв’язувати питання взаємовідносин між клієнтами і комерційними банками та між НБУ і комерційними банками.

В наслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:

- знати види банків і порядок їх створення в Україні;

- розуміти організацію діяльності банку;

- усвідомлювати механізм операцій банків з формування власного капіталу;

- володіти знаннями операцій банків із залучення коштів;

- використовувати інструментарій операцій банків із запозичання коштів;

- володіти знаннями та навиками операцій банків з обслуговування платіжного обороту;

- застосовувати знання операцій банків з готівкою та операцій банків з пластиковими картками;

- володіти знаннями та навиками здійснення кредитних операцій банків;

- застосовувати вміння виконання операцій банків з цінними паперами;

Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей:

- загальних:

1.   Здатність навчатися та постійно підвищувати свій загальнокультурний і професійний рівень, самостійно освоювати нові методи роботи, розвивати набуті знання щодо комплексного бачення сучасних проблем економіки та банківської системи.

2.   Здатність до науково-дослідної та аналітичної роботи, інноваційної діяльності з метою отримання нових знань та їх використання для експертної оцінки господарських ситуацій в банківській діяльності й прийняття управлінських та фінансових рішень.

3.   Здатність працювати самостійно і в команді з використанням креативних підходів та налагоджувати комунікаційних зв’язків та міжособистісні взаємодії при вирішенні поставлених завдань, а також здатність до розширення профілю своєї професійної діяльності. 

4.   Здатність бути критичним та самокритичним, нести відповідальність за наслідки прийнятих організаційно-управлінських рішень.

5. Здатність володіти інструментальними засобами дослідження, отримання, зберігання, обробки обліково-аналітичної інформації та  застосовувати їх під час вирішення поставлених завдань.

- фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни

 

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

Здатність формування та поглиблення теоретичних знань стосовно напрямів та принципів фінансового аналізу, інформаційного забезпечення фінансового аналізу підприємств, методики аналізу майна підприємства, основних засобів та нематеріальних активів, поняття грошового потоку, стратегію управління грошовими потоками, узагальнення результатів фінансового аналізу діяльності підприємства.

Здатність розуміти напрями та принципи фінансового аналізу

Здатність усвідомлювати інформаційне забезпечення фінансового аналізу

Здатність розуміти значення і методи аналізу майна підприємства, класифікацію та порядок розрахунку й методи оцінки показників, які характеризують стан використання майна підприємства

Здатність усвідомлювати забезпечені власними оборотними активами, причини змін загальної суми власних оборотних активів

Здатність здійснювати аналіз грошових потоків підприємства

Здатність здійснювати аналіз ліквідності та платоспроможності підприємства

Здатність здійснювати аналіз фінансової стійкості підприємства, оцінку фінансової сталості з використанням абсолютних показників фінансової сталості, комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

з використанням абсолютних показників фінансової сталості, комплексне оцінювання фінансового стану підприємства

  Опис навчальної дисципліни

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

 

форма навчання

 

денна

заочна

 

1

2

3

4

 

Кількість кредитів:   

денне – 3

заочне – 3

 

Галузь знань

 

07 Управління та адміністрування

 

Вибіркова

За вибором вищого навчального закладу

 

Спеціальність (професійне

спрямування):

 

072 Фінанси банківська справа і страхування

 

 

Модулів – 2

Рік підготовки:

 

Змістових модулів – 2

1

 

Семестр

 

Загальна кількість годин :

денне – 90

 

6

6

 

Лекції

 

Освітній ступень:

бакалавр

 

20 год.

4 год.

 

Практичні, семінарські

 

20 год.

2 год.

 

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента - 4

Лабораторні

 

0 год.

0 год.

 

Самостійна робота

 

50 год.

84 год.

 

Індивідуальні завдання:

0 год.

 

Вид контролю: екзамен

 
         

 

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 44% до 56%

для заочної форми навчання – 11% до 89%

Проведення змістовного модульного контролю з дисципліни 
«Фінансовий аналіз»
Найменування завдань
Кількість балів
Загальна кількість балів
5 тестів
5
25
1 задача
20
20
два теоретичних питання
20
40
практичні заняття
15
15
Підсумок
х
100

 

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань(залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Середня сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

Т13

Т14

100

11

23

23

21,5

21,5

21

21

20

19,5

18,5

14

14

15

15

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

 

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для екзамену

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

82-89

В

добре

74-81

С

64-73

D

задовільно

60-63

Е

35-59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

Викладач дисципліни (лектор/пратика):  Шарова Світлана Василівна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування