Ви є тут

Головна

Мета вивчення навчальної дисципліни: є вивчення теоретико-методологічних засад та практичних питань аналізу інвестиційних проектів.

Завдання навчальної дисципліни:

- з’ясування засад організації інвестиційного аналізу на підприємстві;

- ознайомлення з цілями та принципами інвестиційного аналізу;

- оволодіння методичним інструментарієм оцінювання ефективності інвестування в умовах невизначеності і ризику та аналізу ефективності інвестиційних проектів.

 

У результаті вивчення дисципліни «Інвестиційний аналіз» студент повинен отримати:

загальні компетентності:

1. Здатність до аналізу та синтезу на основі економічних законів, логічних аргументів та перевірених фактів..

2. Здатність навчатися, сприймати набуті знання в предметній області та інтегрувати їх із уже наявними.

3. Здатність приймати обґрунтовані рішення, розробляти та управляти проектами: володіння методами обґрунтування стратегічних та перспективних рішень, прийняття участі у розробці економічних (інвестиційних) проектів і програм та забезпечення їх реалізації.

4. Здатність до ефективної комунікації та представлення складної комплексної інформації у стислій формі (усно та письмово), використовуючи інформаційно-комунікаційні технології та відповідні фінансові та економічні терміни.

5. Здатність виконувати прикладні дослідження як самостійно, так і в групі під керівництвом лідера, планування та управління часом.

6. Здатність здійснювати пошук та аналізувати інформацію з різних джерел

7. Навички міжособистісної взаємодії – здатність вчитися і бути сучасно навченим,здатність бути критичним і самокритичним, формувати почуття особистої відповідальності, наполегливість, гнучкість, енергійність, упевненість в собі, ініціативність.

 

фахових:

Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі

вивчення навчальної дисципліни «Інвестиційний аналіз»

 

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

Здатність до формування інвестиційної стратегії і тактики на підприємствах.

Здатність здійснювати класифікацію основних понять, категорій інвестиційного аналізу та проектів

Здатність здійснювати підготовку проектно-кошторисної документації, складання бізнес-плану

Здатність демонструвати знання та практичні навички і вміння щодо техніко-економічного обґрунтування проекту

Здатність розуміти особливості принципів організації процесу бюджетування капіталу на промислових підприємствах та у фінансово-кредитних установах

Здатність обґрунтовувати методологію і прийоми комплексного аналізу та експертизи інвестиційних проектів за основними напрямами оцінки проектних рішень

Здатність до вивчення основних критерій і методичних засад аналізу інвестиційної привабливості проектів

Здатність застосовувати знання щодо особливостей складання та аналізу фінансового плану інвестиційного проекту

Здатність до вивчення особливостей аналізу та методики кількісної оцінки ризикованості інвестиційних проектів

Здатність до оцінки стану розвитку ринку фінансових інвестицій

Здатність демонструвати знання та практичні навички і вміння щодо проведення оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів

Здатність обґрунтовуватита приймати рішення щодо стратегії фінансового інвестування

Здатність застосовувати знання щодометодів  аналізу та оптимізації портфеля інвестицій

 

очікувані програмні результати навчання:

- демонструвати знання про основні поняття та категорії інвестиційного аналізу, класифікацію проектів;

- розуміти порядок підготовки проектно-кошторисної документації, складання бізнес-плану;

- володіти знаннями та практичними навичками і вміннями щодо аналізу техніко-економічного обґрунтування проекту;

- демонструвати розуміння особливостей принципів організації процесу бюджетування капіталу на промислових підприємствах та у фінансово-кредитних установах;

- застосовувати методологію і прийоми комплексного аналізу та експертизи інвестиційних проектів за основними напрямами оцінки проектних рішень;

- вміти досліджувати основні критерії і методичні засади аналізу інвестиційної привабливості проектів;

- розуміти особливості складання та аналізу фінансового плану інвестиційного проекту;

- демонструвати розуміння особливості аналізу та методики кількісної оцінки ризикованості інвестиційних проектів;

- вміти досліджуватиринок фінансових інвестицій;

-вміти провести оцінювання інвестиційних якостей фінансових інструментів;

- обґрунтовувати та приймати рішення щодо стратегії фінансового інвестування;

- володіти знаннями методів  аналізу та оптимізації портфеля інвестицій;

- застосовувати знання законодавства та нормативних актів у фінансах, банківських послугах, страхуванні

- виконувати навички роботи з комп’ютером та знання і уміння в галузі сучасних інформаційних технологій для рішення практичних задач;

- адаптуватись до нових ситуацій та приймати відповідні рішення;

- відповідально ставитись до виконуваної роботи, самостійно приймати рішення, досягати поставленої мети з дотриманням вимог професійної етики.

Розподіл балів, які отримують студенти при поточному оцінюванні знань(залік)

Поточне тестування та самостійна робота

Сума

Змістовий модуль №1

Змістовий модуль № 2

Т1

Т2

Т3

Т4

Т5

Т6

Т7

Т8

Т9

Т10

Т11

Т12

(100+100)/2

10

18

18

18

18

18

17

17

17

17

17

15

Т1, Т2 ... Т10 – теми змістових модулів.

 
Викладач дисципліни (лектор/пратика):  Фатюха Наталія Георгіївна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Викладач дисципліни (практика):  Гараба Сергій Семенович,асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування