Ви є тут

Головна

Мета: є оволодіння теорією і практикою страхової справи, набуття навиків фінансово-економічної роботи у сфері страхування, що дасть змогу ефективно використовувати страхування як механізм зниження ризиків у практичній діяльності.

Завдання: з’ясування суті, функцій, ролі і сфери застосування страхування в сучасних умовах; зміст страхових понять і термінів; класифікацію страхування; організацію страхової справи та формування страхового ринку; умови окремих видів страхування, методику побудови страхових тарифів; визначення збитку і страхового відшкодування; зміст фінансово-економічної діяльності страхових організацій, фінансову стратегію і планування в страхуванні, а також основи перестрахування.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен: 

знати: 

- суть страхування як економічної категорії; 

- характерні ознаки страхування; 

- об’єкти страхування; 

- функції страхування; 

- принципи страхування; 

- класифікацію страхування; 

- поняття ризику; 

- структуру страхового ринку; 

- суб’єкти і об’єкти страхового ринку; 

- організацію страхової справи; 

- необхідність, значення та мета державного регулювання страхової діяльності; 

- необхідність перестрахування та стан його розвитку; 

- особливості та принципи фінансово-економічної діяльності страховика; 

- поняття фінансової надійності страховика та її значення.

вміти:

- розробити економічне обґрунтування розвитку страховика (страхової компаній); 

- сформувати тарифну систему страховика; 

- використати основні системи страхової відповідальності; 

- подати і оцінити обрану стратегію зниження ризиків через страхування; 

- запроваджувати страхову франшизу в страхових зобов’язаннях;

- обчислювати та стягнути страхові платежі з суб’єктів господарювання; 

- розподілити ризик між суб’єктами перестрахування та розрахувати власне утримання за квотною угодою перестрахування; 

- запроваджувати методику розрахунку резерву незаробленої премії; 

- обрати правильну фінансову стратегію діяльності страхової компанії через аналіз попиту на страхові продукти і методи стимулювання їх збуту

Викладач дисципліни: Бабенко-Левада Вікторія Геннадіївна ,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів  – 5

Галузь знань

0305 Економіка і підприємництво

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

6.030508  – «Фінанси і кредит»

(шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

6.03050801 «Фінанси і кредит»

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

  (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

7-й

5-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних -4 самостійної роботи студента – 8,5

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

 

24 год.

год.

Практичні, семінарські

24 год.

год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

102 год.

год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: іспит

 

Примітка

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання –  32% до 68%

 

Розподіл балів, які отримують студенти

Кожен змістовний модуль оцінюється за 100-бальною шкалою. 

Під час контролю враховуючи наступні види робіт:

-? активність роботи студента на практичному занятті оцінюється до 3 балів (всього 8 практичних заняття по 3 бали = 24 бали);

- захист домашнього завдання студента оцінюється до 36 балів;

аудиторна контрольна робота – до 40 балів.

Підсумковий контроль визначається як середня двох контролів за перший та другий змістовні модулі.

Викладач дисципліни (лектор/практика): Бабенко-Левада Вікторія Геннадіївна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування