Ви є тут

Головна

Прізвище: Васильєва

Ім'я: Олена

По батькові: Олексіївна

Посада: декан факультету міжнародного туризму та економіки

Науковий ступінь: доктор економічних наук

Вчене звання: професор

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2859-3592

Обліковий запис науковця (Publons / Web of Science ResearcherID):U-2611-2019

Обліковий запис науковця (Scopus):

Васильєва Олена

Обліковий запис науковця Google Scholar:Васильєва Олена

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 1988, спеціальність за дипломом «Фізика», кваліфікація за дипломом – «фізик, викладач»;
 • Запорізький інститут імені гетьмана П. Сагайдачного МАУП, 2006, спеціальність за дипломом – 7.050109 «Управління персоналом і економіка праці», кваліфікація за дипломом – «економіст, менеджер персоналу».
 

 

 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності – 01.04.07 – фізика твердого тіла:
  «Вплив термообробки на структуру та властивості постійних магнітів Fe-Nd-B», 1994 рік.
 • Докторська дисертація зі спеціальності – 08.00.03 – економіка та управління національним господарством: «Управління трудовим потенціалом аграрної сфери в умовах сталого розвитку», 2021 рік.

Наукові інтереси:

 • Економіка та управління національним господарством
 • Регіональна економіка
 • Сталий розвиток
 • Поведінкова економіка

Дисципліни, які викладає:

 • Сучасні аспекти економіки праці
 • Стратегічне управління людськими ресурсами
 • Управління персоналом
 • Креативна економіка та сталий розвиток

Основні наукові роботи (публікації):

 Всього наукових праць: 135, з них монографій – 3, навчальних посібників – 6.

 • 1. Васильєва О.О. Соціально-демографічні аспекти формування та використання персоналу аграрних підприємств. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2011. №4 (16). С. 62-70.
 • 2. Бабенко А.Г., Васильєва О.О. Особливості відтворення трудового потенціалу в аграрному секторі України. Україна: аспекти праці. 2012. №5. С. 38-45.
 • 3. Васильєва О.О. Соціально-економічне середовище формування трудового потенціалу аграрних підприємств. Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. 2012. Вип. 1, Т.3. С. 207-212.
 • 4. Васильєва О.О. Соціально-економічні проблеми кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств. Бізнес Інформ. 2012. №5. С. 125-128.
 • 5. Васильєва О.О. Формування кадрової складової інноваційного потенціалу АПК регіону. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2012. С. 60-69.
 • 6. Бабенко А.Г., Васильєва О.О. Сучасні тенденції соціально-трудових відносин в аграрному секторі економіки України. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2012. том 3. С. 175-179.
 • 7. Васильєва О.О. Напрями зростання продуктивності праці у сільському господарстві. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 2 (22), том 6. - С. 84-93.
 • 8. Васильєва О.О. Розвиток кадрового потенціалу АПК як умова ефективності інновацій. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2013. № 1 (21), том 1. С. 103-114.
 • 9. Васильєва О.О. Стан продуктивності праці у сільському господарстві України. Економічні інновації. 2013. Вип. 54 - С. 26-33.
 • 10. Бабенко А.Г., Васильєва О.О. Сучасні тенденції розвитку трудових ресурсів регіону. Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. 2014. № 1. С. 7–10.
 • 11. Васильєва О.О. Продуктивність праці в сільському господарстві: фактори та шляхи підвищення. Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки). 2014. № 1 (25). С. 70-75.
 • 12. Васильєва О.О. Індикатори сталого розвитку сільського господарства України. Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія: Економічні науки. 2014 Том 16, № 1 (58). Частина 1. С. 62-66. 
 • 13. Васильєва О.О. Тенденції підвищення продуктивності праці в сільському господарстві України та світу. Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького. Серія : Економічні науки. 2014. Том 16. № 3 (60). Частина 5. С. 3-11.
 • 14. Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика. Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. 438 с. (колективна монографія).
 • 15. Васильєва О.О. Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектору. Вісник аграрної науки Причорномор'я. 2016. Випуск 1. С. 29-41.
 • 16. Васильєва О.О. Стратегічні напрями зростання продуктивності праці у сільському господарстві. Стратегія економічного розвитку України. 2016. № 39. С. 91-98.
 • 17. Васильєва О.О. Людський капітал в агропромисловому комплексі. Причорноморські економічні студії. 2016. Випуск 11. С. 7-11.
 • 18. Васильєва О.О. Еволюція поглядів на працю та людський капітал. Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки. Випуск 21. Частина 1. 2016. С. 9-12.
 • 19. Babenko A., Vasilyeva O. Factors of Labor Productivity Growth in Agriculture of the Agrarian Region. Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3 (2017), No.4 September. P. 1-6. Web of Science. http://dx.doi.org/10.30525/2256-0742/2017-3-4-1-6.
 • 20. Васильєва О.О. Соціально-демографічні аспекти формування інноваційного трудового потенціалу аграрної сфери економіки регіону. Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки. 2018. № 5 (1). С. 175-181. DOI: 10.31891/2307-5740-2018-262-5(1)-175-181. 
 • 21. Васильєва О.О. Економічний потенціал стійкого розвитку аграрного сектора України. European Journal of Economics and Management. 2019. № 3. P. 14-21.
 • 22. Васильєва О.О. Мотивація трудової діяльності в умовах сталого розвитку аграрної сфери. Причорноморські економічні студії. 2019. Випуск 48. С. 73-81. 
 • 23. Васильєва О.О. Децентралізація як чинник розвитку трудового потенціалу аграрної сфери: ризики та перспективи. Збірник наукових праць ТДАТУ імені Дмитра Моторного (економічні науки). 2019. № 2 (40). С. 49-60.
 • 24. Васильєва О.О. Форсайт як інструмент забезпечення сталого розвитку. Інфраструктура ринку. 2019. №38. C. 74-81. 
 • 25. Трансформація та розвиток митної справи в умовах нової економіки / За заг. ред. д.е.н., проф Гудзь М.В. і д.е.н., доц. Карпенка А.В. Запоріжжя : ФОП Мокшанов В.В., 2019. (колективна монографія).

Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

 • 1. Васильєва О.О. Інституціональні засади розвитку трудового потенціалу аграрного сектору. Перспективи і проблеми забезпечення розвитку відкритих конкурентоспроможних економічних систем в умовах глобалізації: матеріали Першої Всеукраїнської науково-практичної конференції (8-9 грудня 2011р.). Редкол.: Мазурок П.П., Плотников О.В., Савчук В.С., Якубенко В.Д. та ін. Кривий Ріг: КЕІ КНЕУ, 2011. С. 308-311.
 • 2. Васильєва О.О. Соціально-економічний розвиток села як інструмент підвищення ефективності АПК. Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 29-30 березня 2012 р.). Дніпропетровськ: ДДФА, 2012. С. 112.
 • 3. Васильєва О.О. Актуальні проблеми формування персоналу підприємств аграрного сектору економіки України. Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення: збірник тез наукових робіт міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 6-7 квітня 2012 р.). Одеса: у 2-х частинах. О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. Ч. II. С. 28-30.
 • 4. Васильєва О.О. Особенности использования ресурсного потенциала аграрных предприятий. Социально-экономические и финансовые механизмы обеспе-чения инновационного развития экономики: тез. докл. III Международной научно-практической конф. (г. Минск, 20-21 сентября 2012 г.). Минск: ГИ-УСТ БГУ. 2012. С. 75-76. 
 • 5. Бабенко А.Г., Васильєва О.О. Аграрна освіта як фактор інноваційного розвитку сільськогосподарського виробництва Запорізької області. Розвиток економіки України на інноваційній основі: збірник тез VI між нар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 12-15 червня 2012 р.). С. 13-14.
 • 6. Васильєва О.О. Проблеми підвищення продуктивності праці в сільськогосподарському виробництві. Моделі збалансованого розвитку соціально-економічних систем: економіко-правові, соціально-політичні, історичні та філософські аспекти: збірник тез міжнародної науково-практичної конференції (м. Бердянськ, 04-05 грудня 2012 р.). С. 18-19.
 • 7. Васильєва О.О. Сучасні проблеми та перешкоди соціально-економічного розвитку сільських територій. Інноваційний розвиток аграрної економіки: збірник тез між нар. наук.-практ. конф. (м. Мелітополь, 18-20 лютого 2013 р.). С. 18-20.
 • 8. Васильєва О.О. Чинники підвищення продуктивності сільськогосподарської праці. Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії: збірник тез між нар. наук.-практ. конф. (м. Херсон 19-20 квітня 2013 року). С. 74-75.
 • 9. Васильева Е.А. Управление производительностью труда в сельском хозяйстве . The First International Conference on Economic Sciences: Proceedings of the Conference (April 03, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. PP. 259-263.
 • 10. Васильєва О.О. Сучасні резерви продуктивності праці сільськогосподарських підприємств. Економіка підприємства: теорія і практика : зб. матеріалів Міжнар. наук.–практ. конф.; 10 жовт. 2014 р. К.: КНЕУ, 2014. С. 189-192.
 • 11. Бабич Ю.О., Васильєва О.О. Проблеми розвитку людського капіталу в аграрному секторі Запорізького регіону. Аграрна наука, освіта, виробництво: європейський досвід для України: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 17-18 листопада 2015 р.: Житомир: ЖНАЕУ, 2015. С. 466-467.
 • 12. Яцкевич Д.В., Васильєва О.О. Тенденції розвитку соціально-трудових відносин у сільському господарстві України. Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти: Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції студентів і молодих учених (м.Чернігів, 21 грудня 2015 р.) : ЧНТУ. Чернігів : Черніг. нац. технол. ун-т. 2015. С. 181-184.
 • 13. Васильева Е.А. Ресурсное обеспечение деятельности сельскохозяйственных предприятий. International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. PP. 51-53.
 • 14. Васильєва О.О., Лось Н.А. Основні чинники продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах. Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 20-21 жовтн. 2016 р. Ч. 2. Тернопіль : Крок, 2016. С. 40-41.
 • 15. Лученко І.О., Васильєва О.О. Управління розвитком персоналу промислового підприємства: сучасний стан, проблеми та перспективи // Актуальні питання організації та управління діяльністю підприємств у сучасних умовах господарювання: матеріли Всеукраїнської науково-практичної конференції 17 листопада 2016 р. м. Харків. С. 143-145.
 • 16. Кузьменко А.Г., Васильєва О.О. Трудовий потенціал України: сучасний стан та перспективи розвитку. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. Т. 2. С. 267-269.
 • 17. Васильєва О.О. Сучасні стратегічні імперативи зростання продуктивності праці у сільському господарстві. Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30-31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. Запоріжжя : «Просвіта», 2017. Т. 2. С. 76-78.
 • 18. Васильєва О.О. Трудовий потенціал як детермінанта підвищення конкурентоспроможності аграрного сектора. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку аграрного сектора економіки в умовах інтеграційних процесів: матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф., 25 жовтня 2018 р. Харк. нац.. аграр. ун-т ім.. В.В. Докучаєва. Харків: «Діса плюс», 2018. С. 13-15.
 • 19. Васильєва О.О. Демографічні передумови реалізації інноваційних змін трудового потенціалу села. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки в контексті інтеграції України в Європейський науково-інноваційний простір: матеріали ХХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Одеса, 4-5 жовтня 2018 р. НАНУ, ДУ «Інститут досліджень науково-технічного потенціалу та історії науки ім. Г.М. Доброва НАН України», Київ :«Видавництво «Фенікс», 2018. С. 53-57. 
 • 20. Васильєва О.О. Формування трудового потенціалу аграрного сектора під впливом нової економіки. Виклики та перспективи розвитку нової економіки на світовому, державному та регіональному рівнях: збірник матеріалів XIII Міжнародної науково-практичної конференції [за ред.. А.В. Череп]. Запоріжжя: Видавництво ЗНУ, 2018. С. 345-346.
 • 21. Васильєва О.О. Менеджмент продуктивності в аграрному секторі: соціально-економічний аспект. Сучасні проблеми менеджменту : матеріали XIV між-нар. наук.-практ. конф. К. : Нац. авіац. ун-т, 2018. С. 110-112.
 • 22. Васильєва О.О. Застосування штучних нейронних мереж для оцінки трудового потенціалу аграрної сфери. Побудова інформаційного суспільства: ресурси і технології : матеріали XVIІІ Міжнародної науково-практичної конференції, Київ, 19-20 вересня 2019 р. МОН України, УкрІНТЕІ [ та ін.]. Київ : УкрІНТЕІ, 2019. С.76-79.
 • 23. Васильєва О.О. Децентралізація як чинник розвитку трудового потенціалу аграрної сфери. Стратегічні пріоритети трансформації економіки в умовах цифровізації: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, Запоріжжя, 29-30 жовтня 2019 р. Національний університет «Запорізька політехніка». Запоріжжя : ФОП Мокшанов В. В., 2019. С. 65-67.
 • 24. Васильєва О.О. Перспективи розвитку експортного потенціалу аграрної сфери України. Підприємництво в аграрній сфері: глобальні виклики та ефективний менеджмент: матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції (12-13 лютого 2020 р.): у 2 ч. Запоріжжя: ЗНУ, 2020. Ч.1. С. 73-76.
 • 25. Васильєва О.О. Вплив формування адміністративно-територіальних одиниць субрегіонального рівня на розвиток аграрної сфери. Адміністративно-територіальні vs. економічно-просторові кордони регіонів?“: матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. (19-20 березня 2020 р.) К. : КНЕУ. 2020. С. 358-362.

Відзнаки та нагороди:

 • Грамоти Запорізької обласної державної адміністрації (2009 р. та 2010 р.),
 • Грамота Запорізької обласної ради (2011 р.),
 • Почесна грамота Запорізької обласної ради (2013 р.),
 • Подяка Міністерства освіти і науки України (2017 р.),
 • Грамота Міністерства освіти і науки України (2018 р.),
 • Почесна грамота Міністерства освіти і науки України (2019 р.),
 • Нагрудний знак «Відмінник освіти» (2020 р.).

 

Рік початку діяльності в університеті: 2007.

Мови спілкування: українська, англійська.

Контакти:

адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): 385
тел.: +380(61)769-85-68
e-mail: olena.vasilyeva@gmail.com
URL: http://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=633