Ви є тут

Головна

Прізвище: Васильєва

Ім'я: Олена

По батькові: Олексіївна

Посада: декан факультету міжнародного туризму та управління персоналом, доцент

Науковий ступінь: кандидат фізико-математичних наук

Вчене звання: доцент

URL авторського профілю в Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=nmXJNwYAAAAJ&hl=uk

Обліковий запис науковця (ORCID): 0000-0003-2859-3592

 

Освіта: вища

 • Запорізький державний університет, 1988, спеціальність за дипломом «Фізика», кваліфікація за дипломом – «фізик, викладач»;
 • Запорізький інститут імені гетьмана П. Сагайдачного МАУП, 2006, спеціальність за дипломом – 7.050109 «Управління персоналом і економіка праці», кваліфікація за дипломом – «економіст, менеджер персоналу».
 

Дисертації:

 • Кандидатська дисертація зі спеціальності –  01.04.07 – фізика твердого тіла: 
  «Вплив термообробки на структуру та властивості постійних магнітів Fe-Nd-B» 1994 рік

Наукові інтереси:

 • Економіка та управління національним господарством
 • Регіональна економіка
 • Інформаційна безпека

Дисципліни, які викладає:

 • Інформаційно-комунікаційний менеджмент
 • HR-практикум
 • Демографія
 • Менеджмент продуктивності 
 • ...

Основні наукові роботи (публікації):

Всього наукових праць: 120, з них патентів – 1, монографій – 2, навчальних посібників – 6.

 • 1. Васильєва О.О., Толок В.О., Походенко С.В. Профорієнтаційна робота з абітурієнтами та маркетинг ВНЗ // Новий колегіум, 2002. - № 2. - C. 25-29.
 • 2. Васильєва О.О., Толок В.О., Походенко С.В. Фактори вибору вищого навчального закладу // Новий колегіум, 2003. - № 1. - C. 10-13.
 • 3. Васильєва О.О., Толок В.О. Професійна орієнтація молоді: проблеми та умови // Новий колегіум, 2003. - № 2. - C. 33-37.
 • 4. Васильєва О.О., Горбань С.Ф., Толок В.О. Шляхи реалізації основних принципів Болонської декларації // Проблеми освіти, 2005. - № 45. - С. 3-8.
 • 5. Васильева Е.А., Толок В.А. Котляревский М.Б. Развитие инновационной деятельности в вузах государственной и частной формы // XI Академические чтения «Образование и наука: проблемы и перспективы развития» (5-7 июля – Улан-Батор, Монголия), Сб. докладов, Москва, 2005. – С. 51-58. 
 • 6. Васильева Е.А., Толок В.А. Проблемы региональной подготовки элитных кадров // Материалы Международной научной конференции «ХІІ Академические чтения «Образование и наука: актуальные проблемы и перспективы университетского образования в Евразийском регионе», Астана, Республика Казахстан, 22-23 мая 2006. -  С. 20-28.
 • 7. Васильєва О.О., Зайцева В.М., Толок В.О. Проблеми та перспективи впровадження болонської системи // Вітчизняний та зарубіжний досвід упровадження Болонської системи: успіхи і проблеми: Зб. наук. статей. – Ужгород-Мішкольц, 2009. – С. 197-202.
 • 8. Васильева Е.А., Васильева А.А., Морозов Д.Н. Информационная безопасность при реализации распределенных образовательных программ // Современное образование: содержание, технологии, качество: Материалы XV международной конференции 22 апреля 2009 года. В 2 т. – Т.І. – Санкт-Петербург, 2009. – С. 103-105.
 • 9. Васильева Е.А., Морозов Д.Н. Информационно-аналитическая система управления вузом // Управление качеством в современном вузе. Труды VII международной научно-методической конференции «Управление качеством в современном вузе» (18-19 июня 2009 г.). Вып. 7. – СПб.: Изд-во МБИ, 2009. – 180 с. – С. 61-62.
 • 10. Васильєва О.О. Інституціональні передумови формування трудового потенціалу села // Інституціональний вектор економічного розвитку // Institutional Vector of Economic Development: Збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». - Вип. 4(2). – Мелітополь: Вид-во КПУ, 2011. - 261 с. – С. 132 – 141.
 • 11. Васильєва О.О. Соціально-демографічні аспекти формування та використання персоналу аграрних підприємств // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2011. - №4 (16) – 450 с. – С. 62 - 70.
 • 12. Васильєва О.О., Бабенко А.Г. Особливості відтворення трудового потенціалу в аграрному секторі України // Україна: аспекти праці. – 2012. - №5. – С. 38 - 45.
 • 13. Васильєва О.О. Соціально-економічне середовище формування трудового потенціалу аграрних підприємств // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ» – 2012. – Вип. 1, Т.3. – 340 с. - С. 207 – 212.
 • 14. Васильєва О.О. Соціально-економічні проблеми кадрового забезпечення сільськогосподарських підприємств // науковий журнал Бізнес Інформ. – 2012. – №5. – С. 125 -128.
 • 15. Васильєва О.О. Формування кадрової складової інноваційного потенціалу АПК регіону // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2012. – С. 60 - 69.
 • 16. Васильєва О.О. Сучасні тенденції соціально-трудових відносин в аграрному секторі економіки України // Вісник Хмельницького національного університету. – 2012, том 3. – С. 175 – 179.
 • 17. Васильєва О.О. Напрями зростання продуктивності праці у сільському господарстві // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. – № 2 (22), том 6. С. 84 - 93.
 • 18. Васильєва О.О. Розвиток кадрового потенціалу АПК як умова ефективності інновацій // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2013. – – № 1 (21), том 1. - С. 103 - 114.
 • 19. Васильєва О.О. Стан продуктивності праці у сільському господарстві України // Економічні інновації. – 2013. – Вип. 54, С. 26 – 33.
 • 20. Васильєва О.О. Сучасні тенденції розвитку трудових ресурсів регіону // Вісник Донецького національного університету. Серія В. Економіка і право. - 2014. – № 1. - С. 7 – 10.
 • 21. Васильєва О.О. Продуктивність праці в сільському господарстві: чинники та резерви // Збірник наукових праць Таврійського державного агротехнологічного університету (економічні науки) / За ред. М.Ф. Кропивка. – Мелітополь: Вид-во Мелітопольська типографія «Люкс», 2014. – № 1 (25). - С. 70-75.
 • 22. Васильєва О.О. Індикатори сталого розвитку сільського господарства України // Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (серія «Економічні науки»). – 2014 – Том 16, № 1 (58). Частина 1. - С. 62 - 66.
 • 23. Васильєва О.О. Продуктивність праці в контексті стійкого розвитку сільського господарства України // Формування механізму стійкого розвитку економіки: теорія та практика (колективна монографія). – Дніпропетровськ: «ФОП Дробязко С.І.», 2014. – 438 с. -  С. 152-159.
 • 24. Васильєва О.О. Тенденції підвищення продуктивності праці в сільському господарстві України та світу // Науковий Вісник Львівського національного університету ветеринарної медицини та біотехнологій імені С. З. Ґжицького (серія «Економічні науки»). – 2014 – Том 16, № 3 (60). Частина 5. – С. 3-11.
 • 25. Васильева Е.А. Кадровый потенциал аграрной сферы Украины // Universum: Экономика и юриспруденция: электрон. научн. журн. 2014. № 4 (5). URL: http://7universum.com/ru/economy/archive/item/1173.
 • 26. Васильева Е.А. Управление производительностью труда в сельском хозяйстве // «The First International Conference on Economic Sciences». Proceedings of the Conference (April 03, 2014). «East West» Association for Advanced Studies and Higher Education GmbH. Vienna. 2014. 384 P. – PP. 259 – 263.
 • 27. Васильєва О.О. Сучасні тенденції та об’єктивні умови розвитку аграрного сектору // Вісник аграрної науки Причорномор'я. – 2016. - Випуск 1. – С. 29-41.
 • 28. Васильєва О.О. Стратегічні напрями зростання продуктивності праці у сільському господарстві // Збірник наукових праць «Стратегія економічного розвитку України». – 2016. - № 39. – С. 91-98.
  29. Васильєва О.О. Людський капітал в агропромисловому комплексі // Науковий журнал «Причорноморські економічні студії». – 2016. - Випуск 11. – С. 7-11.
 • 30. Васильєва О.О. Еволюція поглядів на працю та людський капітал // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – Випуск 21. Частина 1. - 2016. – С. 9-12.
 • 31. Васильєва О.О. Особливості формування та розвитку людського капіталу в агропромисловому комплексі //  Соціально-економічні аспекти інноваційного розвитку людських ресурсів: колективна монографія / За заг. ред  д.е.н., проф Гудзь М.В. і к.е.н., доц. Карпенка А.В. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017.  – 320 с. 
 • 32.  Anatoly Babenko, Olena Vasilyeva. Factors of Labor Productivity Growth in Agriculture of the Agrarian Region // Baltic Journal of Economic Studies, Vol. 3 (2017), No.4 September.
 • ...

 • Перелік усіх наукових публікацій за роками

Участь у конференціях:

...

 • 1. Васильєва О.О. Інноваційна діяльність в Україні // Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів: тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 21-23 березня 2011 р.). – Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. – 312 с. – С. 80 – 81.
 • 2. Васильєва О.О. Актуальні проблеми формування персоналу підприємств аграрного сектору економіки України // Актуальні проблеми в економіці та шляхи їх вирішення: збірник тез наукових робіт міжнар. наук.-практ. конф. (м. Одеса, 6-7 квітня 2012 р.). – Одеса: у 2-х частинах. – О.: «Центр економічних досліджень та розвитку», 2012. Ч. II. – 108 с. – С. 30 – 32.
 • 3. Васильева Е.А. Особенности использования ресурсного потенциала аграрных предприятий // Социально-экономические и финансовые механизмы обеспечения инновацион-ного развития экономики: сборник трудов III Между-народной научно-практической конф. (г. Минск, 20-21 сентября 2012 г.). – Минск: ГИУСТ БГУ. – 2012. – 214 с. – С. 75 – 76.
 • 4. Васильєва О.О. Управління ефективністю використання персоналу сільськогосподарських підприємств // Розвиток національних економік в умовах глобальної нестабільності: збірник тез II між нар. наук.-практ. конф. (м. Одеса 10-11 травня 2013 року). – 180 с. – С. 41-42.
 • 5. Васильєва О.О. Чинники підвищення продуктивності сільськогосподарської праці // Формування конкурентоспроможної національної економіки: світовий досвід та вітчизняні реалії: збірник тез між нар. наук.-практ. конф. (м. Херсон 19-20 квітня 2013 року). – 228 с. – С. 74-75.
 • 6. Васильєва О.О. Підприємництво в аграрному секторі економіки // Підприємницька діяльність в Україні: проблеми розвитку та регулювання: зб. матеріалів VIII Міжнар. наук.-практ. конф. ; 27 черв. 2014 р. – К. : Наук. парк КНЕУ, 2014. – 231 с. – С. 15-16.
 • 7. Васильєва О.О., Полтавець М.О. Підвищення продуктивності праці як запорука сталого розвитку сільського господарства // Інноваційний розвиток і транскордонна безпека: економічні, екологічні, правові та соціокультурні аспекти. ІV Міжнародна науково-практична конференція студентів і молодих учених (м.Чернігів, 21 грудня 2015 р.). Збірник матеріалів конференції : ЧНТУ. – Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015. - 1028 с.– С. 121-124.
 • 8. Васильева Е.А. Ресурсное обеспечение деятельности сельскохозяйственных предприятий // International Scientific-Practical Conference From Baltic to Black Sea: National Models of Economic Systems: Conference Proceedings, March 25, 2016. Riga: Baltija Publishing. 348 p. – PP. – 51-53.
 • 9. Васильєва О.О.  Фінансово-господарська діяльність сільськогосподарських підприємств в умовах обмеженості ресурсів // Фінансово-економічне та обліково-аналітичне забезпечення підприємницької діяльності: збірник тез доповідей учасників Міжнародної науково-практичної конференції, Черкаси, 20-21 квітня 2016р. – Черкаси: Східноєвропейський університет економіки і менеджменту, 2016. – 388 с. – С. 25-27.
 • 10. Васильєва О.О., Ліпак А.А. Показники продуктивності праці у сільському господарстві Функціонування та розвиток економіки України в умовах зміцнення національної державності: Міжнародна науково-практична інтернет-конференція молодих учених, студентів і  школярів, 25 травня 2016 р. : присвячена 25-річчю Незалежності  України / редкол. : О. І. Черевко [та ін.]. – Харків : ХДУХТ, 2016. –  290 с. – С. 98.
 • 11. Васильєва О.О.,, Лось Н.О. Основні чинники продуктивності праці в сільськогосподарських підприємствах Інноваційні технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва: матеріали ІІІ міжнар. наук.-практ. конф. 20–21 жовтн. 2016 р. Ч. 2. – Тернопіль : Крок, 2016. – 269 с – С. 40-41.
 • 12. Васильєва О.О. Сучасні стратегічні імперативи зростання продуктивності праці у сільському господарстві Стратегічні імперативи розвитку туризму та економіки в умовах глобалізації : матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 10-річчю факультету міжнародного туризму та управління персоналом Запорізького національного технічного університету, м. Запоріжжя, 30–31 березня 2017 р. : в 2 т. / колектив авторів ; за заг. ред. проф. В. М. Зайцевої ; Запорізький національний технічний університет. – Запоріжжя : «Просвіта», 2017. – Т. 2. – 604 с. – С. 76 - 78.
 • 13. Мотивація персоналу як фактор зростання продуктивності праці // Тиждень науки. Тези доповідей науково-практичної конференції, Запоріжжя, 18–21 квітня 2017 р. [Електронний ресурс] / Редкол. : В. В. Наумик (відпов. ред.) Електрон. дані. – Запоріжжя : ЗНТУ, 2017. – 1 електрон. опт. диск (DVD-ROM); 12 см. – Назва з тит. екрана. - С. 1759-1760.
 • 14. Васильєва О.О., Науменко К.В.   Інформаційна безпека в сфері туристичних послуг // Матеріали  XI  міжнародної  науково-практичної  конференції  студентів  та молодих  вчених  «Нові  шляхи  у  наукових  дослідженнях».  –  Вінниця:  ТОВ  «Нілан-ЛТД», 2017. – 176 с. - С. 79-82.
 • Перелік усіх конференцій, у яких взято участь, за роками

   

  Відзнаки та нагороди:

  Грамоти Запорізької обласної державної адміністрації (2009 р. та 2010 р.),

  Грамота Запорізької обласної ради (2011 р.), 

  Почесна грамота Запорізької обласної ради (2013 р.), 

  Подяка Міністерства освіти і науки України (2017 р.).

   

  Рік початку діяльності в університеті: 2007.

  Мови спілкування: українська, російська, англійська (читає і перекладає зі словником).

  Контакти:

  адреса: вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
  аудиторія (кабінет): 385
  тел.: +380(61)769-85-68
  e-mail: olena.vasilyeva@gmail.com
  URL: http://moodle.zp.edu.ua/user/profile.php?id=633