Ви є тут

Головна

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 7

Галузь знань

0301 Соціально-політичні науки

(шифр і назва)

Нормативна

 

Напрям підготовки

8.03010201 – Психологія

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

6.030102 - Психологія

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин – 210

9,10-й

9,10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 2

самостійної роботи студента – 4

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

0- год.

0- год.

Практичні, семінарські

76 год.

9-й 38 год.

10-й 38год.

16 год.

9-й-8 год.

10-й-8 год.

Лабораторні

0- год.

0- год.

Самостійна робота

індивідуальні завдання

134 год.

194 год.

Види контролю:

Денне відділення: 9 семестр - залік, 10 семестр – екзамен.

Заочне відділення: 9 семестр - залік, 10 семестр – екзамен.

Завдання: вивчення дисципліни «Ділова іноземна мова (англійська)» передбачає засвоєння навчального матеріалу як на практичних заняттях, так і у вільний від аудиторних занять час у формі самостійної навчальної роботи, призначеної формувати практичні мовленнєві вміння, навички роботи студентів зі спеціальною літературою, аудіо записами, Інтернет ресурсами, орієнтувати їх на практичне застосування набутих знань у сфері психології. За підсумками вивчення дисципліни студент повинен знати:        лексико-граматичний матеріал на базі основних підручників та інших інформаційних джерел; ділову (професійну) термінологію; етикет ділового спілкування; фонову інформацію соціокультурного змісту. Студент повинен вміти: вести бесіду іноземною мовою в межах пройденої тематики; готувати усні і письмові повідомлення; читати ділові, фахові, публіцистичні тексти середнього і вищого рівнів складності; обговорювати прочитані тексти, висловлювати думку, робити висновки про зміст почутого чи прочитаного; коментувати інформацію, формулювати критичні судження про події і явища; виступати з презентацією або звітом.

Шкала оцінювання: національна та ECTS

Сума балів за всі види навчальної діяльності

Оцінка ECTS

Оцінка за національною шкалою

для екзамену, курсового проекту (роботи), практики

для заліку

90 – 100

А

відмінно 

 

 

зараховано

85-89

В

добре

75-84

С

70-74

D

задовільно

60-69

Е

35 -59

FX

незадовільно з можливістю повторного складання

не зараховано з можливістю повторного складання

1-34

F

незадовільно з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

не зараховано з обов’язковим повторним вивченням дисципліни

Викладач: Шейко О. С., к. філос. н., доцент кафедри іноземної мови професійного спілкування.