Ви є тут

Головна
Мета вивчення навчальної дисципліни: засвоєння знань з методики і техніки аналітичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва і обґрунтування стратегічних управлінських рішень.  
Завдання навчальної дисципліни: формування знань про сутність стратегій підприємства, їх класифікаційні ознаки і спрямованість в вирішенні довготривалих завдань підприємства, засвоєння питань практичного застосування стратегій як інтегрального підходу та комплексного інструменту для організації і спрямування діяльності підприємств щодо досягнення їх довгострокових цілей існування; набуття навичок практичного застосування принципів, прийомів та методів формування стратегій підприємства і розробки стратегічних альтернатив. 
 
Внаслідок вивчення навчальної дисципліни студент повинен бути здатним продемонструвати такі результати навчання:
1. Демонструвати знання про місце стратегічного аналізув управлінні економікою підприємства.
2. Аналізувати досягнуті результати діяльності підприємства.
3. Вивчити нормативи для стратегічного аналізу.
4. Класифікувати та економічно оцінювати виробничі одиниці.
5. Аналізувати розподіл виробничих ресурсів у галузі виробництва.
6. Розробка та економічне обґрунтування стратегії виробничої програми.
7. Розробка та економічне обґрунтування стратегії фінансової програми.
8. Виконувати аналіз структури капіталу підприємства.
9. Аналізувати фінансові показники діяльності підприємства.
10. виконувати стратегічний аналіз інвестицій.
 
 
Вивчення навчальної дисципліни передбачає формування та розвиток у студентів компетентностей: 
- загальних:
1. Здатність до визначення місця та ролі стратегічного аналізу в системі стратегічного управління підприємством;
2. Основні методологічні підходи до стратегічного аналізу;
3. Методи, прийоми, показники стратегічного аналізу;
4. Основи формування стратегічних планів різного рівня на підприємстві;
5. Інформаційно-аналітичне забезпечення аналізу.
 
фахових:
Фахові компетентності, яких набуватимуть здобувачі в процесі вивчення навчальної дисципліни «Фінансова статистика»

Компетенції згідно освітньої програми

Складові компетентності

Здатність до проведення методики і техніки аналітичних досліджень для виявлення резервів підвищення ефективності виробництва і обґрунтування стратегічних управлінських рішень

 

Здатність здійснювати аналіз прогнозування середовища підприємства, за вивченням системи цільових орієнтирів підприємства

Здатність здійснювати аналіз досягнутих результатів діяльності підприємства

Класифікувати та економічно оцінювати виробничі одиниці за матрицями, використовуючи інструменти портфельного аналізу

Здатність здійснювати аналіз розподілу виробничих ресурсів у галузі виробництва, використовуючи фактори ресурсозбереження та їх вплив на позицію підприємства

Здатність розробити та економічно обґрунтувати стратегії виробничої програми, за допомогою графічного методу, прогнозної оцінки операційних витрат підприємства

Здатність розробити та економічно обґрунтувати стратегії фінансової програми, аналізувати прибуток підприємства та фінансову стратегію

Здатність виконання формування активів підприємства за допомогою критеріїв оптимізації структури капіталу

Здатність передбачення ймовірності банкрутства підприємства за методикою визначення Z-коефіцієнтів

     Опис навчальної дисципліни

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 (шифр і назва)

за вибором

 

 (шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне спрямування):

Фінанси, банківська справа та страхування

 

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

5-й

5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ___-________

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

9-й

10-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних –2,33

самостійної роботи студента – 5,17

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

магістр

 

14 год.

4- год.

Практичні, семінарські

14 год.

2- год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

62 год.

84- год.

Індивідуальні завдання: - год.

Вид контролю:залік

 

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 45,2% до 54,8%;

для заочної форми навчання – 6,6% до 93,4%

 

 

Викладач дисципліни (лектор/практика): Бабенко-Левада Вікторія Геннадіївна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування