Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни  є ознайомлення студентів з особливостями майбутньої професії, її змістом та завданнями фінансової діяльності, особливостями  організації підготовки фахівців з фінансів і кредиту.

Завдання навчальної дисципліни є:

- ознайомити студентів з основними положеннями про організацію вищої освіти України та її особливостями у ВНЗ, надати стислу інформацію про Болонський процес;

- ознайомити студентів із загальними питаннями Державного стандарту вищої освіти в Україні та організаційно-методичним підґрунтям навчання у ВНЗ;

- ознайомити з особливостями організації навчальної, науково-дослідницької, самостійної і виховної роботи у ВНЗ, на відповідному факультеті, на випусковій кафедрі;

- охарактеризувати новітні інноваційні та комп’ютерні технології, методи активізації навчання під час проведення лекційних, семінарських занять, практикумів, поточного та підсумкового контролю знань, державної діагностики якості підготовки

студентів;

- визначити місце та роль фахівця з фінансів та кредиту;

- ознайомити студентів зі змістом навчального плану підготовки фахівців, структурою, послідовністю і взаємозв’язком між дисциплінами;

- визначити види, місце, зміст і терміни навчальної, комплексної бакалаврської, комплексної з фаху та переддипломної практики, стажування у забезпеченні ґрунтовних практичних умінь і навичок у підготовці фахівця;

- ознайомити студентів зі сферою їх майбутньої професійної діяльності, переліком основних типів підприємств;

- довести до відома студентів перелік посад, що може обіймати випускник даного професійного спрямування на підприємствах;

- надати студентам стислий огляд змісту освітньо-професійної програми фахівця (ОПП) від відповідного професійного спрямування напряму «Фінанси та кредит», а також ознайомити з кваліфікаційними вимогами та основними видами і змістом

діяльності фінансиста.

Результатом вивчення дисципліни повинні стати: усвідомлення студентами майбутньої спеціальності, змісту вищої освіти та фахової підготовки, комплексу фундаментальних і професійних знань, особливостей організації та змісту освітньо-

професійної програми підготовки фахівців з фінансів і кредиту на різних освітньо-кваліфікаційних рівнях у ВНЗ, сутності навчального плану щодо підготовки зазначених фахівців; організації виховної роботи у ВНЗ, спрямованої на формування

національної свідомості та гідності громадянина України, підвищення рівня загальної культури, створення умов для розвитку особистості.

 

Викладач дисципліни (лектор):  Шарова Світлана Василівна,к.е.н.,доцент кафедри фінансів, банківської справи та страхування

Викладач дисципліни (практика):  Гараба Сергій Семенович,асистент кафедри фінансів, банківської справи та страхування