Ви є тут

Головна

1. Мета та завдання навчальної дисципліни

1.1. Метою викладання навчальної дисципліни «Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка» є вивчення теоретичних основ конструювання структурних та функціональних схем автоматичного регулювання. Придбання знань щодо вибору відповідних технічних засобів для побудови структурних схем автоматичного регулювання. Придбання навичок у побудові функціональних схем автоматичного регулювання параметрів термічної та хіміко-термічної обробки.

1.2.Основними завданнями вивчення дисципліни «Автоматизація виробничих процесів та мікропроцесорна техніка» є отримання знань та практичних навичок студентів в напрямку визначення ефективних схем автоматичного регулювання технологічних параметрів термічної та хіміко-термічної обробки.

1.3. Згідно з вимогами освітньо-професійної програми студенти повинні:

знати :

- принципи дії програмних технічних засобів, які входять до складу системи автоматичного управління технологічними параметрами термічної та хіміко-термічної обробки; принципи побудови функціональних схем автоматичного регулювання, які використовуються в технологічному обладнанні для термічної та хіміко-термічної обробки та застосовуються для організації систем автоматичного управління.

вміти:

- складати функціональні схеми автоматичного управління з включенням необхідних програмних технічних засобів, які забезпечують ефективне управління тим чи іншим процесом термічної або хіміко-термічної обробки.

Викладач: Нестеров Олександр Васильович, зав. кафедри ОПіНС, доцент.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3,5

Спеціальність

 132 Матеріалознавство

Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки

13 «Механічна інженерія»

Модулів – 1

Освітня програма, спеціалізація):

"Прикладне матеріалознавство",

 «Термічна обробка металів»

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 3-й

Індивідуальне науково-дослідне

завдання : РГР «Розробити функціональну схему автоматичного управління технологічними параметрами ТО або ХТО»

Семестр
Загальна кількість годин - 105 8-й 8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4 год.,
самостійної роботи студента – 8 год. 

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 20 год. 4 год.
Практичні, семінарські
10 год. 2 год.
Лабораторні
10 год. 2 год.
Самостійна робота
65 год. 97 год.
Індивідуальні завдання: РГР, КР
Вид контролю: іспит

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 38% до 62%

для заочної форми навчання – 8% до 92%.

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота

Підсумковий тест (екзамен)

Сума

Змістовий модуль 1

Змістовий модуль 2

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

Т 1

Т 2

Т 3

Т 4

 

 

 

 

 

 

 

 

100

100