Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних та практичних знань у галузі сучасних технологій художньої обробки виробів із кольорових та дорогоцінних металів і набуття студентами практичних навичок у виготовленні металу художніх і ювелірних виробів. Вивчення основних вимог до використання відповідних матеріалів та інструменту. Набуті знання і вміння можуть буті використані у новій для ливарників сфері діяльності, а також безпечного їх застосування з урахуванням вимог до техніки безпеки та охорони навколишнього середовища .
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Однією з головних задач вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичного підґрунтя щодо вибору технологічного процесу і відповідних матеріалів інструменту щодо його втілення для обробки художніх і прецизійних виливків кольорових та дорогоцінних металів. Вирішувати питання щодо     можливості виправлення недоліків і дефектів у готових виробах.
 

Викладач дисципліни: Іванов Валерій Григорович, доцент, канд. техн. наук

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 7-й 7-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік