Ви є тут

Головна
Мета викладення дисципліни
 
Метою викладення дисципліни  є формування у студентів знань, навичок та уміння, що дозволить їм засвоїти особливості плавки кольорових і дорогоцінних металів та сплавів, що використовуються для виробництва художніх виробів.
Вивчаючи дисципліну студенти вперше знайомляться з плавкою кольорових і дорогоцінних сплавів, їх особливостями, усіма металургійними операціями, що відбуваються під час плавки для отримання якісного бездефектного литва художніх виробів.
 
Завдання  вивчення дисципліни
 
Ознайомлення студентів з плавкою мідних, алюмінієвих цинкових, дорогоцінних та інших сплавів, що застосовуються при виробництві литих художніх виробів.
 

Викладач дисципліни: Парахнєвич Євген Миколайович, доцент, канд. техн. наук

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 6-й 6-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
52 год. 82 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: залік