Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Вивчають технологічні особливості та технічні можливості спеціальних видів лиття (лиття під тиском, в кокіль, за витоплюваними моделями) у порівнянні з литтям у піщано-глиняну форму.
Метою викладання дисципліни є надання майбутнім спеціалістам теоретичних знань про сучасну технологію одержання виливків спеціальними методами лиття, навчити знаходити оптимальне технологічне рішення для отримання високоякісних виливків при мінімальних трудових, та матеріальних витратах.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
При вивченні дисципліни студенти повинні знати технологію, обладнання, оснастку, які застосовуються у спеціальних методах лиття, види браку, техніку безпеки та питання захисту навколишнього середовища.
Студент повинен вміти вірно вибрати спосіб лиття для виливків та дати його техніко-економічне обґрунтування, вміти розробляти технологічний процес, та конструювати оснастку, вибирати стандартне технологічне та транспортне обладнання.
 
Викладач дисципліни: Мінакова Віра Іванівна, доцент, канд. техн. наук
 

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 5.5 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 165 8-й 8-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  30 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
20 год. 4 год.
Самостійна робота
115 год. 155 год.
Індивідуальні завдання:  курсова робота
Вид контролю: іспит