Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є надання студентам теоретичних знань в галузі технології ливарної форми, які відповідатимуть до кваліфікаційних вимог спеціаліста за фахом «Ливарне виробництво чорних і кольорових металів».
 
Завдання вивчення дисципліни
 
- здобуття теоретичних знань щодо принципів проектування технології ливарної форми і вміння практично їх використовувати при розробці основних елементів технології отримання виливка згідно з заданим кресленням деталі.
- на базі теоретичних знань в галузі руху рідкого металу у формі під час заливки і кристалізації металу робити інженерні технологічні розрахунки елементів ливарної форми: ливникової системи, надливів, холодильників, тиску металу на форму тощо.
- здобуття теоретичних знань і вміння на їхній базі виконувати проектно-конструкторські розробки у вигляді робочих креслень модельно-опочної оснастки  ливарної форми виливка.
- здобуття теоретичних знань в галузі формувальних матеріалів і сумішей і на їхній базі вміти практично вибрати оптимальний склад формувальних і стрижневих сумішей для форми, знати як впливати на властивості цих сумішей, прогнозувати змінення властивостей сумішей під час взаємодії з металом виливка.
- здобуття теоретичних знань в галузі формоутворення і вміння практично застосувати оптимальний спосіб формовки для конкретного виливка і заданих умов виробництва.
- вміння аналізувати причини дефектів: браку виливків і розробляти заходи з їхнього усунення.
= володіння сучасними методами контролю властивостей формувальних сумішей і вміння організовувати і здійснювати проведення наукових досліджень у цій галузі.
 
Викладач дисципліни: Кузовов Олексій Федорович, доцент, канд. техн. наук
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 5-й 5-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
80 год. 112 год.
Індивідуальні завдання: розрахунково-графічне завдання
Вид контролю: іспит