Ви є тут

Головна

Мета викладання дисципліни

 

Викладачі дисцимпліни: Голтвяниця Володимир Сергійович, доцент, канд. техн. наук, Мінакова Віра Іванівна, доцент, канд. техн. наук

 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Спеціальність: 136 "Металургія" Вибіркова частина
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
1-й 1-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 1-й 1-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва    
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
38 год. 8 год.
Самостійна робота
80 год. 112 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: залік