Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є вивчення студентами основних вимиг до технологічних процесів і технічних умов на виливки та матеріали, які використовуються у ливарному виробництві; класифікації дефектів і методів аналізу металу; причин виникнення та заходів до попередження браку; організаційних підстав технічного аналізу на підприємствах державної системи контролю якості продукції; технологічних процесів отримання виливків; методів графічної та аналітичної обробки результатів аналізу металу; основних методів виправлення дефектів виливків; вимог до техніки безпеки та охорони середовища при організації аналізу. Набуті знання і вміння можуть бути використані для більш поглибленого вивчення можливостей ливарної технології за основною професійною діяльністю.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Однією з головних задач вивчення дисципліни є формування у студентів теоретичного підґрунтя щодо знань основних вимог технологічного процесу ливарного виробництва і відповідно матеріалів для його втілення , знати класифікацію дефектів та методів аналізу металу. Вміти визначати вид браку та встановити його причини, правильно оцінити якість виливків по результатам відповідних аналізів та іспитів. Необхідно знати основні методи контролю якості матеріалів, процесів та готових виливків, користуючись контрольно-вимірювальними приладами, дефектоскопами та інш., а також вирішувати питання щодо можливості виправлення дефектів металу.
 
Викладач дисципліни: Івахненко Євген Іванович, доцент, канд. техн. наук
 
 
Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Спеціальність: 136 "Металургія" нормативна
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 7-й 7-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
80 год. 112 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: іспит