Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Вивчення студентами основ енергопостачання, енергорозподілу, енерговикористання на сучасних підприємствах металургійної та ливарної галузі.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
У результаті вивчення дисципліни студенти повинні:
- вивчити основні різновиди енергоносіїв металургійного виробництва;
- вивчити основні засади тепло забезпечення в металургії;
- знати основи електрозабезпечення металургійного виробництва;
- орієнтуватися в основних методиках виробництва енергоносіїв металургії;
- вивчити особливості використання вторинних енергоресурсів в металургії;
- знати основи водозабезпечення металургійних підприємств;
- знати основи теплоенергетики основних етапів металургійного переділу.
 
Викладач дисципліни: Пархоменко Андрій Валентинович, доцент, канд. техн. наук

 

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 136 "Металургія" нормативна
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 5-й 5-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  30 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
   
Самостійна робота
60 84 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю:   залік