Ви є тут

Головна

Оснащення для наплавлення та напилення

Кількість кредитів – 3; загальна кількість годин – 90

Мета дисципліни «Оснащення для наплавлення та напилення» є формування у студентів базових теоретичних знань та практичних навичок по проектуванню збирально-зварювальних пристроїв і іншого технологічного обладнання, необхідного для комплексної механізації і автоматизації зварювального виробництва.

Завдання навчальної дисципліни «Оснащення для наплавлення та напилення» є опанування теоретичних основ базування заготовок, методів визначення необхідних сил для закріплення їх в складально-зварювальних пристроях на основі урахування зварювальних деформацій, методики конструювання , розрахунку силових приводів та функціональних елементів і вузлі складально-звалювальних стендів, кондукторів, пристроїв для переміщення зварюваних виробів та зварювальних апаратів.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

 • основні принципи створення, експлуатації та обслуговування пристосувань для збирання та зварювання;
 • номенклатуру і технічні характеристики існуючих пристосувань і технологічного складально-зварювальної обладнання;
 • особливості роботи окремих елементів і цілісних конструкцій пристосувань і технологічного обладнання;
 • існуючі методики розрахунку на міцність пристосувань і технологічного обладнання.

вміти:

 • вибирати технологічні і установчі бази;
 • складати схеми базування та закріплення заготовок в пристроях;
 • розраховувати необхідні сили притиску заготовок;
 • формулювати основні вимоги до пристрою;
 • визначати шляхи забезпечення точності пристрою;
 • складати принципову схему пристрою;
 • складати технічне завдання на проектування спеціальних збирально-зварювальних пристроїв;
 • складати компоновочні схеми пристроїв;
 • конструювати та розраховувати на міцність і жорсткість упорів, притискачів та несучих конструкцій пристроїв;
 • вибирати та проводити розрахунки силових приводів і механічних підсилювачів;
 • конструювати та компонувати складально-зварювальні пристрої;
 • виконувати відповідні розрахунки при модернізації існуючих у виробництві складально-зварювальних стендів і кондукторів, пристроїв для переміщення зварюваних виробів та зварювальних апаратів;
 • вибирати та призначати стандартні складально-зварювальні пристрої;
 • налагоджувати, контролювати, ремонтувати та експлуатувати технологічну оснастку для збирання та зварювання.

Викладач дисципліни Осіпов Михайло Юрійович к.т.н., доцент кафедри обладнання та технології зварювального виробництва.

Види робіт: лекції, лабораторні роботи, РГЗ, самостійна робота.

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань: 13. Механічна інженерія

Нормативна

Модулів – 2

Змістових модулів – 4

Спеціальність: 131 «Прикладна механіка»

Спеціалізація: «Відновлення та підвищення зносостійкості деталей та конструкцій»

Рік підготовки:
5-й 5-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: –

Семестр:
Загальна кількість годин – 90 год. 9-й 9-й
Лекції:

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних 2 год.,

самостійної роботи студента – 60 год./ 14 тиж.= 5 год.

Освітньо-кваліфікаційний рівень: Спеціалист 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські:
Лабораторні:
12 год. 2 год.
Самостійна робота:
60 год. 84 год.
Індивідуальні завдання:

Вид контролю:

Екзамен Екзамен

 

Розподіл балів які отримують студенти

Приклад для екзамену

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (екзамен) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 Змістовий модуль 3 Змістовий модуль 4
T1 T2 T3 T4 ... T11 T12 T13 T14 ... T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 44 100
2 2 2 2 12 2 2 2 2 12 2 2 2 2 2 2 2

 

Програма навчальної дисципліни

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 1. Склад і призначення механічного зварювального устаткування.

Тема 1. Функціональне призначення та класифікація механічного зварювального устаткування.

Тема 2. Компоновка зварювальних установок з механічного та електротехнічного обладнання.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 2. Складальні пристрої та їх розрахунок.

Тема 3. Електромагнітні стенди для листових конструкцій.

Тема 4. Механічні стенди та кондуктори для листових і корпусних конструкцій.

Тема 5. Механічні стенди для балочних конструкцій.

Тема 6. Гибочно-зварювальні, або вальцювально-зварювальні машини.

Тема 7. Складально-зварювальні комбайни для виробництва балок.

Тема 8. Складально-зварювальні комбайни для виробництва листових полотнищ.

Тема 9. Визначення розрахункових зусиль у складально-зварювальних стендах і кондукторах.

Тема 10. Методи розрахунку силових пневмо- і гідроприводів для складальних пристроїв.

Тема 11. Розрахунок опорних і несучих конструкцій складально-зварювальних пристроїв.

Тема 12. Розрахунок клавішних притискних пристроїв.

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 3. Пристрої для повороту і обертання зварюваних виробів і їх розрахунок.

Тема 13. Класифікація кантувачів і зварювальних обертачів.

Тема 14. Одностійкові консольні кантувачі і обертачі та їх розрахунок.

Тема 15. Двостійкові центрові кантувачі та їх розрахунок.

Тема 16. Безцентрові кантувачі: кільцеві, ланцюгові і роликові та їх розрахунок.

Тема 17. Важільно-домкратні кантувачі та їх розрахунок.

Тема 18. Роликові зварювальні стенди та їх розрахунок.

Тема 19. Універсальні зварювальні маніпулятори і позиціонери.

Тема 20. Спеціалізовані зварювальні маніпулятори.

Тема 21. Зварювальні обертачі.

Тема 22. Розрахунок зварювальних маніпуляторів і позиционерів.

Тема 23. Маніпулятори для допоміжних робіт (автооператори).

 

ЗМІСТОВИЙ МОДУЛЬ 4. Пристрої для переміщення зварювальних апаратів та їх розрахунок.

Тема 24. Підйомно-поворотні колони ПК-1 … ПК-4.

Тема 25. Зварювальні візки велосипедного та глагольного типів.

Тема 26. Портальні і мостові візки.

Тема 27. Зварювальні візки легкого типу.

Тема 28. Розрахунок зварювальних візків і несучих конструкцій.

 

Рекомендована література:

 1. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 1 "Розрахунок на міцність і жорсткість несучих конструкцій стенду з клавішними притискачами для зварювання та наплавлення плоских виробів" з дисципліни "Оснащення для наплавлення та напилення" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання.
 2. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 2 "Розрахунок важільних затискних пристроїв" з дисципліни "Оснащення для наплавлення та напилення" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання.
 3. Методичні вказівки до лабораторної роботи № 3 "Розрахунок роликових стендів для наплавлення і напилення тіл обертання" з дисципліни "Оснащення для наплавлення та напилення" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання.
 4. Методичні вказівки до самостійної роботи з дисципліни "Оснащення для наплавлення та напилення" для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" освітньої програми "Відновлення та підвищення зносостійкості деталей і конструкцій" усіх форм навчання.
 5. Конспект лекцій з дисциплін "Складально-зварювальне оснащення" і "Оснащення для наплавлення та напилення" (частина 1) для студентів спеціальності 131 "Прикладна механіка" усіх форм навчання