Ви є тут

Головна
Мета викладання дисципліни
 
Метою викладання дисципліни є формування у студентів знань, навиків та уміння, що дозволить їм добре розумітися як в теоретичних, так і в практичних аспектах вимірювань у галузях науки і техніки.
 
Завдання вивчення дисципліни
 
Задача дисципліни „Основи метрології» є ознайомлення студентів з законодавчою, теоретичною і практичною частинами сучасної метрології.
 
Викладач дисципліни: Самойлов Вадим Єфремович, доцент, канд. техн. наук

 

Найменування показників Спеціальність (напрям підготовки), спеціалізація Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Спеціальність: 136 "Металургія" нормативна
Спеціалізація: Ливарне виробництво чорних та кольорових металів і сплавів
Змістових модулів – 2 Галузь знань: Механічна інженерія Рік підготовки:
2-й 2-й
  Семестр
Загальна кількість годин – 90 3-й 3-й
Лекції
  Освітній ступень: Бакалавр з ливарного виробництва  26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
12 год. 2 год.
Самостійна робота
52 год. 82 год.
Індивідуальні завдання: 
Вид контролю: залік