Ви є тут

Головна

Прізвище: Кононенко

Ім'я: Юлія

По батькові: Іванівна

Посада: старший викладач кафедри фізичного матеріалознавства ,

Участь у роботі рад і державних структур: - 

Науковий ступінь: -

Вчене звання: -

Обліковий запис науковця (ORCID):

Освіта: вища
 • ЗДТУ, 1996, «Матеріалознавство в машинобудуванні», інженер-механік

Дисертації: - 

Наукові інтереси:

 • Дослідження процесів міграції меж зерен у складних металевих системах.

Дисципліни, які викладає:

Основні наукові роботи (публікації):

 • Ольшанецкий В.Е., Спицына Ю.И. О продольном росте пластинчатых зерен в присутствии дисперсных частиц избыточной фазы. 1. Случай распространения рекристаллизационного фронта // Нові матріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 1997. - №1-2. - с.7-10
 • Ольшанецкий В.Е. О продольном росте колоний пластинчатых зерен в присутствии дисперсных частиц избыточной фазы. 2. Случай распространения кристаллизационного фронта // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 1998. - №2 - с.10-14
 • Долгов Б.В., Ольшанецкий В.Е., Спицына Ю.И., Цивирко Э.И. Некоторые особенности формирования структур направленно-кристаллизованных сплавов // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 1998 - №2. - с.16-20.
 • Ольшанецкий В.Е., Спицына Ю.И. О продольном росте колоний столбчатых зерен в присутствии дисперсных частиц, увлекаемых фронтом кристаллизации // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2002 - №2.- с. 9-14
 • Кононенко Ю.И., ОЛьшанецкий В.Е. О кинетике формирования пластинчатых феррито-цементитных структур при рспаде переохлажденного аустенита // Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. - 2010 - №2, с. 37-44
 • Ольшанецкий В.Е., Кононенко Ю.И. О кинетике ротса перлитных колоний при распаде аустенита без первичных фаз // Известия высших учебных заведений. Черная металлургия. - 2013 - №9, с. 48-52
 • Ольшанецкий В.Е., Кононенко Ю.И. О кинетике ориентированного роста двухфазных колоний пластиночных зерен в пристутствии частиц избыточной фазы // Физика металлов и металловедение. - Екатеринбург. - 2014, том 115, №7, с. 697-703
Всього наукових праць:  понад 30,  монографій – 2, навчальних посібників – 2
 • Ольшанецкий В.Ю., Кононенко Ю.И. Об изомерном и кооперативном росте зёрен в металлических системах (монография) /Германия:LAP LAMBERT Academic Publishing, 2015 -   167 с.
 • Ольшанецкий В.Е.О кинетике ориентированного роста двухфазных колоний пластинчатых зёрен в присутствии частиц избыточных фаз / В.Е. Ольшанецкий, Ю.И.Кононенко / Журнал «Физика металлов и металловедение», 2014, том 115, №7, с.697-703
 • Кононенко Ю.І. Про конкурентну роль вібраційної і конфігураційної ентропій у поліморфних перетвореннях металів зі збільшенням температури / Ю.І. Кононенко, В.Ю. Ольшанецький / Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014, с.106-108
 • Olshanetsky V.E. The peculiarities of precision casting of turbine details from nickel superalloy / V.E. Olshanetsky, E.L. Sanchugov, E.V. Lisitsya, J.I. Kononenko / Збірка матеріалів ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014, с.136-138
 • Кононенко Ю.І. Прямий ріст пластинчастих зерен разом із час-тинками надлишкової фази в однофазовому середовищі / Ю.І. Кононенко, В.Ю. Ольшанецький / Строительство, мате-риаловедение, машиностроение//Сб.научн.трудов. – Выпуск 67. Се-рия:Стародубовские чтения 2013, Днепропетровск, ГВУЗ «ПГАСА, 2013. –С.209-213
 • Кононенко Ю.І. Зворотній ріст пластинчастих зерен разом із частинками надлишкової фази в однофазовому середовищі / Ю.І. Кононенко, В.Ю. Ольшанецький / Строительство, материаловедение, машино-строе-ние//Сб.научн.трудов. – Выпуск 67. Се-рия:Стародубовские чтения 2013, Днепропетровск, ГВУЗ «ПГАСА, 2013. –С.242-246
 • Дурягіна З.А., Ольшанецький В.Ю., Кононенко Ю.І. Структурно- енергетичний стан внутрішніх та зовнішніх меж поділу у металевих системах. - Львів: видавництво Львівської політехніки, 2013. - 456 с.
 • Скребцов А.А. О торможении границ титановых порошковых сплавов остаточными порами / А.А. Скребцов, Ю.И. Кононенко, В.Е. Ольшанецкий / Збірка тез доповідей ІІІ науково-технічної конференції «Титан-2012:–виробництво і застосування». Запоріжжя: ЗНТУ, 2012.–С.62-63 
 • Ольшанецкий В.Е. Об уточненной оценке энергии активации роста зерен в металлических системах с дис-персными частицами второй фазы / В.Е. Ольшанецкий, Ю.И. Кононенко / Нові матеріали і технології в металургії та машинобу-дуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2011.-№2-С. 151-154
 • Конспект лекцій з дисципліни “Сталі та сплави з особливими властивостями” для студентів спеціальності  6.050403 «Прикладне матеріалознавство» денної та заочної форм навчання / О.В. Климов, Ю.І. Кононенко / Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 266 с.
 • Кононенко Ю.И. О кинетике формирования пластинчатых феррито-цементитных структур при распаде переохлажденного аустенита / Ю.И. Кононенко, В.Е. Ольшанецкий / Нові матеріали і технології в металургії та машинобу-дуванні. -Запоріжжя, ЗНТУ -2010.-№2-С.37-44
 • Кононенко Ю.І. Про оцінку швидкості поздовжнього росту перліту в евтектоїдній сталі / Ю.І. Кононенко, В,Ю. Ольшанецький / Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброб-лення для підвищення на-дійності та довговічності виробів: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 6-8 жовтня 2010р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2010.––С.116-120
 • Санчугов Є.Л. Оптимізація параметрів спрямованої кристалізації дослідного сплаву / Є.Л. Санчугов, Ю.І. Кононенко, В.Ю. Ольшанецький / Неметалеві вкраплення і гази у ливарних сплавах: збірка матеріалів ХІІ Міжнародної науково-технічної конференції, 22-25 вересня 2009 р., Запоріжжя: ЗНТУ, 2009.–С.140-143
Участь у конференціях:
 • ХIІI Міжнародної науково-технічної конференції «Нові конструкційні сталі та стопи і методи їх оброблення для підвищення надійності та  довговічності  виробів:» – Запоріжжя: ЗНТУ, 7-9 жовтня 2014
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 13-16 квітня 2012,
 • ІІІ Міжнародна науково-технічна конфе-ренція «Титан-2012:–виробництво і засто-сування». Запоріжжя: ЗНТУ, 4-5 жовтня 2012
 • Вузівська науково-практична конференція «Тиждень науки», Запоріжжя: ЗНТУ, 2011
 • Неметалеві вкраплення і гази у ливарних спла-вах: ХІІ Міжнародна науково-технічна конференція,  Запоріжжя, 2009, ЗНТУ

Відзнаки та нагороди:

 • Почесна грамота за бездоганну працю, 2014

Рік початку діяльності в університеті: {рік}.

Мови спілкування: російська, українска мови (вільно), англійська мова (зі словником)

Підвищення кваліфікації: 29.10 - 29.11 Кафедра прикладної фізики та наноматеріали ЗНУ 

Контакти:

адреса:  вул. Жуковського, 64, м. Запоріжжя, Україна, 69063
аудиторія (кабінет): каб. 169
тел.: +380(61)769-84-35
e-mail: kafedra_fm@zntu.edu.ua 
URL: {URL-посилання на персональну сторінку в системі дистанційного навчання Moodle}