Ви є тут

Головна
2017 рік
  1. Набатова Ю. О. Фактори впливу на обсяги податкових надходжень місцевих бюджетів / А. О. Богуславська, Ю. О. Набатова // Ефективна економіка. – 2017. - № 9. – Режим доступу до журналу: www.economy.nayka.com.ua
  2. Набатова Ю. О. Проблеми незбалансованості державного бюджету на основі аналізу доходів та видатків бюджетної системи України [Електронний ресурс] / Ю. О. Набатова, А. П. Шостак // Ефективна економіка. - 2017. - № 11. - Режим доступу до журналу: http://www.economy.nayka.com.ua.
  3. Набатова Ю.О. Аспекти управління фінансовими ресурсами підприємства машинобудування в умовах розвитку кризових явищ / Ю.О.Набатова, О.О.Нетреба // Особливості економічних реформ в Україні, пов’язаних з вимогами євроінтеграції : монографія / за ред. С. В. Шарової, Н. М. Левченко ; М-во освіти і науки України ; Запор. нац. техн. ун-т. – Запоріжжя : СТАТУС, 2017. – C. 137-151.
2013 рік
  1. Набатова Ю. О. Теоретико-методичні засади ресурсозбереження підприємств машинобудування / Ю. О. Набатова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 8.(147) - С. 135-138. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_8_35.
  2. Набатова Ю. О. Класифікація видів ресурсозбереження на підприємствах машинобудування / Ю. О. Набатова // Формування ринкових відносин в Україні. - 2013. - № 10.(149) - С. 153-155. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/frvu_2013_8_35.
  3. Набатова Ю.О. Критерії оцінки ефективності використання ресурсозберігаючих технологій на підприємствах машиинобудування / Ю. О. Набатова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. - Вип. 1(3). - С. 357-362. - Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Tpaeiv_2013_1%283%29__79