Ви є тут

Головна

НЧ Стратегія підприємства

Мета: засвоєння теоретичних засад стратегічного планування, оволодіння навичками та інструментарієм стратегічного аналізу і формування стратегій підприємств.

Завдання вивчення дисципліни: освоєння інструментарію розроблення стратегій підприємства і вибору стратегічних альтернатив; розвиток навичок стратегічного мислення та практичного застосування методологічного апарату навчальної дисципліни; оволодіння методом кейс-аналізу, навичками аналітичного обґрунтування розв’язування стратегічних проблем.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: необхідні знання для вирішення задач, що виникають у господарчій діяльності підприємства при обиранні раціональних варіантів планово-організаційних рішень; навички виконання аналізу впливу зовнішніх та внутрішніх факторів; методику складання різних видів стратегій підприємства; структуру стратегічного плану підприємства та етапи його формування; методику складання плану реалізації розроблених стратегій підприємства; основи складання стратегічних прогнозів перспективних видів та напрямків діяльності підприємства; стратегічні обґрунтування використання стратегій та стратегічних прогнозів.

Підготовлений фахівець повинен вміти: стратегічно мислити; виконувати розрахунки рівня впливу факторів на діяльність підприємства; проводити зовнішній, внутрішній та конкурентний аналізи підприємства; застосовувати концептуальні положення стратегії підприємства на практиці; розробляти загальну та функціональну стратегію для організації; вибирати базові стратегії для конкретних продуктів, що виробляє організація.

Тема 1. Стратегія підприємства: поняття, еволюція концепції.

Тема 2. Місія та цілі підприємства.

Тема 3. Стратегічний контекст підприємства.

Тема 4. Оцінювання зовнішнього середовища підприємства.

Тема 5. Аналіз стратегічного потенціалу підприємства.

Тема 6. Стратегії бізнесу.

Тема 7. Стратегія диверсифікації діяльності підприємства

Тема 8. Стратегії зовнішнього розвитку підприємства.

Тема 9. Корпоративна стратегія підприємства.

Тема 10. Матричні методи у формуванні корпоративної стратегії підприємства.

Тема 11. Альтернативність у стратегічному виборі.

Тема 12. Декомпонування корпоративної стратегії підприємства.

Тема 13. Загальна характеристика функціональної стратегії.

Тема 14. Стратегічні аспекти у функціональних сферах діяльності підприємства.

Тема 15. Сучасний стан і перспективи розвитку стратегічного управління в Україні.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 6

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 (шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки:

_________________________

 (шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітня програма «Економіка підприємства»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 180

8-й

8-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

20 год.

6 год.

Практичні, семінарські

20 год.

4 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

95 год.

170 год.

Індивідуальні завдання:

Курсовий проект 45 год.

Вид контролю: письмовий екзамен