Ви є тут

Головна

НЧ Проектний аналіз

Мета: формування системного уявлення про принципи, методи і засоби прийняття проектних рішень, що дає можливість раціонально використовувати наявні ресурси для задоволення суспільних і власних потреб.

Предметом вивчення дисципліни є методологія аналізу та обґрунтування проектів.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення основних концепцій, понять, методів і підходів, які використовуються у світовій практиці під час аналізу проектних рішень; з'ясування найважливіших проблем, пов'язаних з реалізацією проектів на національному, регіональному, галузевому та місцевому рівнях; оволодіння аналітичними навичками, інструментарієм, потрібними для проведення передпроектних заходів; засвоєння методів оцінювання проектів, способів і засобів залучення ресурсів для реалізації проектів і механізмів управління ними.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: сутність та принципи проектного аналізу; місце проектного аналізу в загальній системі управління підприємством; чинне законодавство щодо здійснення Проектного аналізу; зовнішні й внутрішні чинники, що вливають на інвестиційний клімат; методологію проектного аналізу.

Підготовлений фахівець повинен вміти: здійснювати аналіз проектної документації; формувати інвестиційну стратегію розвитку підприємства; володіти методологією та критеріями оцінки проектів;розробляти економічну частину проектної документації; володіти методами та засобами прийняття управлінських рішень з проектного аналізу в умовах невизначеності зовнішнього середовища.

Змістовий модуль І “Основний інструментарій та функціональні аспекти проектного аналізу. ”

Тема 1.Проектний аналіз як методологія та навчальна дисципліна.

Тема 2.Концепція проекту.

Тема 3. .Життєвий цикл проекту.

Тема 4. Концепція витрат і вигід у проектному аналізі.

Тема 5.Цінність грошей у часі.

Тема 6. Проектний грошовий потік.

Тема 7. Стандартні фінансові та неформальні критерії прийняття рішень.

Тема 8.Динамічний аналіз беззбитковості проекту.

Тема 9.Оцінювання і прийняття проектних рішень за умов ризику та невизначеності.

Тема 10.Маркетинговий аналіз.

Тема 11.Технічний аналіз.

Тема 12. Інституціональний аналіз.

Тема 13. Екологічний аналіз.

Тема 14. Соціальний аналіз.

Тема 15.Фінансовий аналіз.

Тема 16.Економічний аналіз.

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 (шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки:

_________________________

 (шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітня програма «Економіка підприємства»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 1

3-й

3-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

67 год.

97 год.

Індивідуальні завдання:

Курсовий проект 45 год.

Вид контролю: письмовий екзамен