Ви є тут

Головна

НЧ  Потенціал і розвиток підприємства

Мета: надання знань про закономірності, принципи й особливості формування, розвитку, забезпечення конкурентоспроможності потенціалу  підприємства як збалансованого інтегрального утворення.

Завдання вивчення дисципліни: висвітлення теоретико-методологічних та соціально-економічних аспектів сучасних проблем оцінювання потенціалу та розвитку підприємства; вивчення новітніх методів і засобів ефективного формування потенціалу підприємства; забезпечення конкурентоспроможності потенціалу підприємства в сучасних умовах господарювання; набуття практичних навичок оціночної діяльності як необхідної складової раціонального управління розвитком потенціалу підприємства; дати студентам загальні ґрунтовні навички наукового аналізу, оцінки потенціалу та розвитку підприємства, викликати у них інтерес до наукових досліджень у цій сфері.

Предмет: процеси і методи формування і оцінювання потенціалу та розвитку підприємства.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати категоріально-понятійний апарат дисципліни; складові елементи та структуру потенціалу підприємства; процес формування і розвитку потенціалу підприємства; методику забезпечення та оцінки конкурентоспроможності потенціалу підприємства; теоретичні основи та методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства в цілому та окремих його складових

Підготовлений фахівець повинен вміти: систематизувати види, складові елементи потенціалу підприємства і фактори, що визначають його величину; аналізувати та використовувати нормативно-правові документи з оцінки вартості підприємства та його складових; планувати заходи щодо формування потенціалу підприємства; оцінювати стан конкурентоспроможності потенціалу підприємства; вибирати методи оцінки потенціалу та його складових; узагальнювати та аналізувати результати оцінки потенціалу підприємства; приймати рішення щодо формування та розвитку потенціалу підприємства.

Змістовий модуль І. Потенціал сучасних підприємств

Тема 1. Сутнісна характеристика потенціалу підприємства

Тема 2. Формування потенціалу підприємства

Змістовий модуль ІІ. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства та методичні підходи до його оцінювання

Тема 3. Конкурентоспроможність потенціалу підприємства

Тема 4. Теоретичні основи оцінювання потенціалу підприємства

Тема 5. Методичні підходи до оцінювання потенціалу підприємства

Змістовий модуль ІІІ. Особливості поелементної оцінки ринкової вартості потенціалу підприємства

Тема 6. Оцінювання вартості земельної ділянки, будівель і споруд

Тема 7. Визначення вартості машин і обладнання

Тема 8. Нематеріальні активи та методи їх оцінювання

Тема 9. Трудовий потенціал підприємства та його оцінювання

Тема 10. Оцінювання вартості бізнесу

Тема 11. Прикладні аспекти оцінювання потенціалу підприємства

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 (шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки:

_________________________

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітня програма «Економіка підприємства»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 3

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 150

3-й

3-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

82 год.

142 год.

Індивідуальні завдання:

Курсова робота - 30 год.

Вид контролю: письмовий екзамен