Ви є тут

Головна

НЧ Планування і контроль на підприємстві

Мета:.формування системи знань з методології розроблення перспективних і поточних планів у діяльності підприємства та контролю їх виконання

Завдання вивчення дисципліни: опанування форм, методів і процесу планування і контролю; вивчення структури і технології розроблення типових планів щодо економічного і соціального розвитку підприємства, складу показників і методики їх розрахунку, оптимізації виробничої програми

Предмет:. процес планування і контролю діяльності підприємства.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: основні вимоги до процесу планування та типову структуру планів підприємства; процес планування на підприємстві, основи контролю та регулювання; схему аналізу ефективності використання фінансових планів.

Підготовлений фахівець повинен вміти: аналізувати план підприємства; розробляти проект плану та впровадження нововведень на підприємстві; провадити систему контролю та регулювання тощо.

Змістовий модуль І. Системна характеристика планування діяльності підприємства.

Тема 1. Сутність планування та особливості його здійснення на підприємстві

Тема 2. Система планів підприємства

Тема 3. Маркетингові дослідження і планування збуту продукції

Тема 4. Виробництво продукції

Тема 5. Оперативно-календарне планування

Змістовий модуль ІІ. Планування ресурсного забезпечення діяльності підприємства

Тема 6. Матеріально-технічне забезпечення виробництва

Тема 7. Забезпечення операційної діяльності виробничою потужністю

Тема 8. Персонал і оплата праці

Тема 9. Виробнича інфраструктура

Тема 10. Витрати виробництва

Тема 11. Фінансове планування на підприємстві

Тема 12. Планування і контроль оновлення продукції

Тема 13. Організаційно-технічний розвиток

Тема 14. Бізнес-планування

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 5

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 (шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки:

_________________________

 (шифр і назва)

Модулів – 2

Спеціальність (професійне

спрямування):

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітня програма «Економіка підприємства»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 165

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента - 9

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

26 год.

6 год.

Практичні, семінарські

26 год.

6 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

98 год.

138 год.

Індивідуальні завдання:

Курсовий проект 45 год.

Вид контролю: письмовий екзамен