Ви є тут

Головна

 НЧ Обґрунтування господарських рішень і оцінювання ризиків

Мета: формування знань і навичок стосовно обґрунтування господарських рішень з різним ступенем невизначеності та ризику.

Завдання: засвоєння основних принципів обґрунтування різних видів господарських рішень, методичних підходів щодо аналізу ризику та управління ним; оволодіння навичками самостійно здійснювати аналіз, ідентифікацію та оцінювання ризику, використовуючи комп'ютерну техніку та програмно-математичні комплекси.

Предмет: господарські рішення та пов'язані з ними ризики на підприємстві.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: відносини та зв’язки елементів рішень, що виникають на підприємстві в процесі господарської діяльності; наукові концепції, відповідні підходи та інструментарій з ризикології; методології щодо розробки та прийняття раціональних та ефективних господарських рішень.

Підготовлений фахівець повинен вміти: використовувати сучасні методи й моделі розробки, обґрунтування та прийняття господарських рішень; користуватися прогресивними підходами до аналізу підприємницьких ризиків; розробляти та науково обґрунтовувати господарські рішення в умовах невизначеності та ризику.

Змістовий модуль І. Теоретичні засади прийняття господарських рішень та оцінювання ризиків.

Тема 1. Сутнісна характеристика господарських рішень.

Тема 2. Технологія прийняття рішень господарської діяльності.

Тема 3. Методичні основи підготовки господарських рішень.

Тема 4. Обґрунтування господарських рішень та оцінювання їх ефективності.

Тема 5. Прогнозування та аналіз господарських рішень.

Тема 4. Невизначеність як першопричина ризику підприємницької діяльності.

Тема 5. Критерії прийняття рішень в умовах невизначеності.

Тема 6. Теорія корисності та її застосування у процесах прийняття рішень.

Змістовий модуль ІІ. Методичні підходи до оцінювання ризиків та обґрунтування господарських рішень.

Тема 7. Підприємницькі ризики та їх вплив на прийняття господарських рішень.

Тема 8. Критерії прийняття господарських рішень за умов ризику.

Тема 9. Прийняття рішень у конфліктних ситуаціях.

Тема 10. Обґрунтування фінансових та інвестиційних рішень за умов ризику.

Тема 11. Якісне оцінювання підприємницьких ризиків.

Тема 12. Кількісне оцінювання підприємницьких ризиків.

Тема 13. Основи ризик-менеджменту.

Тема 14. Напрями і методи регулювання та зниження ступеня ризику.