Ви є тут

Головна

НЧ Економіка підприємства

Мета: формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо господарсько-фінансової діяльності підприємства, змісту й окремих напрямів та їх взаємозв'язку, системи показників, що її характеризують.

Предметом вивчення навчальної дисципліни є господарсько-фінансова діяльність підприємства.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення господарських процесів, що відбуваються у виробничо-комерційних системах підприємств; закріплення комплексу економічних знань і засвоєння досягнень теорій та практики управління підприємствами.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати: економічні основи функціонування підприємства в системі ринкових відносин, основні напрями та види його діяльності, види підприємств, що функціонують в Україні; систему аналізу та планування обсягів, результатів діяльності ресурсного потенціалу підприємства; зовнішнє середовище та його вплив на діяльність підприємства; ресурсний потенціал підприємства та його складові елементи; основні результативні показники діяльності підприємства, порядок їх формування та використання;       капітал підприємства, його структуру, взаємозв'язок з ресурсами, економічні основи формування та використання; ефективність, конкурентоспроможність підприємства та його продукції, володіти практичними навичками оцінки цих параметрів; сучасні теорії та моделі розвитку підприємства, механізм трансформації (реструктуризації) підприємств у процесі розвитку; економічну безпеку підприємства та його антикризову діяльність.

Підготовлений фахівець повинен вміти: володіти методами та інструментарієм: стратегічного, тактичного та оперативного планування, планування обсягів діяльності, необхідних ресурсів, зовнішніх і внутрішніх обмежень та ризиків, напрямів розвитку та реструктуризації; обґрунтування обсягів виробництва та реалізації продукції підприємства, його виробничої потужності, потреби підприємства у матеріальних ресурсах, мати уявлення про критерії оптимізації обсягів матеріально-сировинних ресурсів, що необхідні підприємству, товарну та цінову політику підприємства;  аналізу та планування ресурсів, які необхідні підприємству, розробки політики формування та використання трудових, майнових і фінансових ресурсів; аналізу та планування доходів, поточних витрат і фінансових результатів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності підприємства; обґрунтування ефективності інвестиційних та інноваційних проектів; оцінки фінансово-майнового стану підприємства, його конкурентоспроможності, загрози банкрутства.

Модуль І – Основні положення дисципліни та економічні основи виробничої діяльності суб’єкта господарювання

Змістовий модуль 1.1. Економічні засади функціонування підприємства в системі ринкових відносин.

Тема 1. Теорії та моделі підприємств.

Тема 2. Основи підприємництва.

Тема 3. Види підприємств, їх організаційно-правові форми.

Тема 4. Зовнішнє середовище господарювання підприємств.

Змістовий модуль 1.2. – Економічні основи виробничої діяльності підприємства.

Тема 5. Структура та управління підприємством.

Тема 6. Ринок і продукція.

Тема 7. Товарна та цінова політика підприємства.

Модуль ІІ – Ресурсне забезпечення діяльності підприємства.

Тема 8. Прогнозування та планування діяльності підприємства.

Тема 9. Обґрунтування виробничої програми підприємства.

Тема 10. Персонал підприємства, продуктивність і оплата праці.

Тема 11. Інтелектуальний капітал.

Тема 12. Основний капітал.

Тема 13. Оборотний капітал.

Модуль ІІІ – Економічні результати господарсько-фінансової діяльності підприємства

Тема 14. Інвестиції.

Тема 15. Інноваційна діяльність.

Тема 16. Техніко-технологічна база та виробничі потужності підприємства.

Тема 17. Матеріально-технічне забезпечення і виробнича логістика.

Тема 18. Організація виробничої діяльності.

Тема 19. Система забезпечення конкурентоспроможності продукції.

Тема 20. Витрати підприємства.

Модуль ІV – Розвиток та безпека підприємства на підставі аналізу його господарської діяльності

Змістовий модуль 4.1. Інтегральна оцінка стану підприємства

Тема 21. Фінансово-економічні результати суб’єктів господарювання.

Тема 22. Оцінювання ефективності інноваційно-інвестиційної діяльності.

Тема 23. Інтегральна ефективність діяльності підприємств та його конкурентоспроможність.

Змістовий модуль 4.2. Розвиток підприємства та забезпечення його економічної безпеки

Тема 24. Сучасні моделі розвитку підприємств.

Тема 25. Трансформація і реструктуризація підприємств.

Тема 26. Оптимізація бізнес-процесів підприємства.

Тема 27. Економічна безпека підприємства.

Кількість кредитів – 10

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 (шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки:

_________________________

 (шифр і назва)

Модулів – 4

Спеціальність (професійне

спрямування):

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітня програма «Економіка підприємства»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 6

2-й

2-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання: курсовий проект

                  (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 300

3-й,4-й

3-й,4-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 7

самостійної роботи студента - 13

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

52 год.

12 год.

Практичні, семінарські

38 год.

8 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

165 год.

235 год.

Індивідуальні завдання:

Курсовий проект 45 год.

Вид контролю: залік, письмовий екзамен