Ви є тут

Головна

ВЧВ Економічна статистика

 

Мета: засвоєння знань про основні поняття категорії економічної статистики та закономірності функціонування й розвитку економіки, проведення економіко-статистичних досліджень.

Предметом вивчення дисципліни є розмір й кількісні співвідношення масових явищ й процесів у економіці, закономірності їх формування, розвитку та зв’язку.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення методології оцінювання структурних зрушень в економіці, аналізу динаміки та прогнозу економічних процесів, їх моделювання; набуття вмінь і навичок комплексного статистичного аналізу соціально-економічних явищ і процесів.

Змістовий модуль І Теоретичні та прикладні аспекти економічної статистики ”.

Тема 1. Основи класифікації економічної статистики.

Тема 2. Система національних рахунків – методологічна основа економічної статистики.

Тема 3. Міжгалузевий баланс.

Тема 4. Показники статистики населення.

Тема 5. Статистичне вивчення ринку праці.

Тема 6. Статистика національного багатства.

Тема 7. Статистика науково-технічної та інноваційної діяльності.

Тема 8. Статистика інвестицій.

Тема 9. Методи розрахунку показників результатів економічної діяльності.

Тема 10. Статистика цін і тарифів.

Тема 11. Характеристика фінансових процесів у системі національних рахунків.

Тема 12. Статистика доходів суб’єктів економічної діяльності.

Тема 13. Статистика споживання населення матеріальних благ.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4,5 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Вибіркова
Змістових модулів – 1

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 135 8 -й 8-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 45 

самостійної роботи студента –90

Освітній ступень: Бакалавр 20 год. 6 год.
Практичні, семінарські
20 год. 4 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
90 год. 112 од.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік