Ви є тут

Головна

ВЧС Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства

Мета: формування системи знань та вмінь щодо проведення аналітичних досліджень для обґрунтування стратегічних управлінських рішень стосовно виробничої діяльності підприємства та виявлення резервів підвищення ефективності виробництва.

Завдання: вивчення організаційних засад, інформаційного забезпечення та сучасних методик аналізу стратегії виробничої діяльності підприємства.

Предмет: стратегія виробничої діяльності підприємства, її аналіз та оцінка.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: принципи організації аналізу стратегії виробничої діяльності на основі якісного інформаційного забезпечення; методи та підходи до аналізу стратегії виробничої діяльності підприємства; завдання та основні методи прогнозування фінансового стану та платоспроможності підприємства.

Підготовлений фахівець повинен вміти: формувати інформаційне підґрунтя для аналізу стратегії виробничої діяльності підприємства; обирати доцільний підхід та методику до аналізу; обґрунтування стратегічних управлінських рішень; виявляти резерви підвищення ефективності виробництва.

Змістовий модуль І. «Теоретичні основи аналізу стратегії виробничої діяльності»

Тема 1. Аналіз стратегії виробничої діяльності підприємства, його місце в управлінні економікою.

Тема 2. Інформаційне забезпечення аналізу стратегії виробничої діяльності підприємства.

Тема 3. Методи і методичні прийоми стратегічного аналізу.

Змістовий модуль ІІ Застосування аналізу для прогнозування розвитку діяльності:

Тема 4. Аналіз стратегії виробничої діяльності та прогнозування обсягів виробництва.

Тема 5. Стратегічний аналіз показників діяльності підприємства.

Тема 6. Прогнозування фінансового стану та платоспроможності підприємства.

Тема 7. Стратегія оптимізації фінансового результату.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 (шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки:

_________________________

 (шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітня програма «Економіка підприємства»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 11

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

66 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: залік