Ви є тут

Головна

ВЧВ Господарський аналіз

Мета: формування системи знань та набуття практичних навичок щодо системного оцінювання господарської діяльності підприємства, виявлення внутрішніх резервів раціонального використання ресурсів.

Завдання: вивчення сучасних методик господарського аналізу, опанування  математичних і статистичних прийомів і методів що застосовуються під час господарського аналізу, вдосконалити технологію формування обґрунтованих висновків та рекомендацій за результатами проведеного аналізу

Предмет: господарська діяльність підприємства, її аналіз та оцінка.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: методичні прийоми і методи досліджень господарської діяльності підприємства; методичні прийоми та способи оцінювання діяльності підприємств; взаємозв’язок і взаємозалежність економічних явищ і процесів на підприємстві; методи оцінки результативності і ефективності господарської діяльності підприємства.

Підготовлений фахівець повинен вміти: аналізувати та надавати практичну оцінку економічним процесам; деталізувати, систематизувати й моделювати взаємозв’язок економічних явищ; застосовувати методи й інструментарій економічного аналізу на підприємстві; визначати вплив факторів на результативність та ефективність господарської діяльності.

Змістовний модуль 1. Теоретичні основи аналізу господарської діяльності підприємства.

Тема 1. Роль, зміст та значення господарського аналізу.

Тема 2. Система методів та прийомів що застосовуються під час господарського аналізу.

Тема 3. Організація та інформаційне забезпечення господарського аналізу.

Змістовний модуль 2. Аналіз господарської діяльності підприємства і прогнозування її результатів.

Тема 4. Контрольно-діагностичні методи аналізу господарської діяльності підприємства

Тема 5. Моделі і методи прогнозування господарської діяльності підприємства

Тема 6.  Аналіз фінансової звітності та бізнес процесів підприємства

Змістовний модуль 3. Аналіз конкурентоспроможності та результативності бізнес-процесів

Тема 7. Аналіз конкурентоспроможності та конкурентних позицій підприємства

Тема 8. Система аналітичного вимірювання результативності бізнесу та методи побудови рейтингових оцінок.

 

Найменування показників

Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень

Характеристика навчальної дисципліни

денна форма навчання

заочна форма навчання

Кількість кредитів – 3

Галузь знань

07 «Управління та адміністрування»

 (шифр і назва)

Нормативна

Напрям підготовки:

_________________________

 (шифр і назва)

Модулів – 1

Спеціальність (професійне

спрямування):

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»

освітня програма «Економіка підприємства»

Рік підготовки:

Змістових модулів – 2

4-й

4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання ____-______

                                          (назва)

Семестр

Загальна кількість годин - 90

7-й

7-й

Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 4

самостійної роботи студента – 11

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр

12 год.

4 год.

Практичні, семінарські

12 год.

2 год.

Лабораторні

- год.

- год.

Самостійна робота

66 год.

84 год.

Індивідуальні завдання: -

Вид контролю: залік