Ви є тут

Головна

ВЧВ Економічна безпека

Мета: засвоєння знань щодо економічної безпеки промислового підприємства, адаптація суб’єкта господарства до сучасних умов  захищеності бізнесових інтересів.

Предметом вивчення дисципліни є організація системи  економічної безпеки та управління нею незалежно від розмірів підприємства й обсягів економічної діяльності.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення сучасних методів формування механізму забезпечення  економічної безпеки та оцінювання рівня захищеності.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: причини виникнення загроз економічної безпеки підприємства, їх видів; системи і показників економічної безпеки підприємства; організаційні і психологічні аспектів забезпечення безпеки його економічної діяльності; порядок формування відомостей, що становлять комерційну таємницю підприємства та способів їх захисту;  системи профілактичних заходів щодо окремих найбільш небезпечних напрямах зовнішньоекономічної діяльності підприємства.

Підготовлений фахівець повинен вміти: самостійно аналізувати рівень захищеності економічних інтересів підприємства, на цій основі розробляти систему заходів, направлених на захист цих інтересів, застосовувати в конкретній обстановці одержані знання для вирішення інших практичних питань, що безпосередньо або побічно впливають на забезпечення безпеки економічної діяльності підприємства.

Змістовий модуль І.  Теоретичні та прикладні основи економічної безпеки господарюючого суб’єкту.

Тема 1. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки на різних рівнях.

Тема 2. Основи економічної безпеки підприємства.

Тема 3. Механізм забезпечення економічної безпеки підприємства.

Тема 4. Оцінка рівня економічної безпеки підприємства.

Тема 5. Економічна безпека підприємницької діяльності.

Тема 6. Фінансова безпека підприємства.

Тема 7. Техніко-технологічна складова економічної безпеки підприємства.

Тема 8. Інтелектуальна та кадрова складова економічної безпеки підприємства.

Тема 9. Інформаційна безпека підприємства.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Вибіркова
Змістових модулів – 3

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 7 -й, 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 30 самостійної роботи студента –66 Освітній ступень: Бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
66 год. 84 од.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік