Ви є тут

Головна

ВЧВ Капітал підприємства:формування та оцінювання

Мета: отримання студентами базових знань з практичних питань організації формування та управління капіталу суб’єктів господарювання.

Предметом вивчення дисципліни є система фінансово-економіч¬них відносин, які виникають у процесі мобілізації ресурсів для фінансування операційної та інвестиційної діяльності суб’єктів господарювання і визначення найефективніших шляхів вкладення коштів.

Завдання вивчення дисципліни: розгляд особливостей виробничо-господарської діяльності вітчизняних підприємств, а також обґрунтування передумов і факторів, що становлять істотний вплив на внутрішній економічний механізм кожного підприємства; узагальнення та систематизація знань в галузі оволодіння навичками здійснення управління капіталом підприємства за різними напрямками для забезпечення ефективного управління підприємством; підготовка і обґрунтування конкретних практичних заходів для підвищення ефективності діяльності підприємства в конкурентних умовах господарювання.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: основні джерела залучення капіталу, методи його формування та джерел залучення; способи визначення вартості капіталу підприємства; методи оцінки ефективності використання капіталу.

Підготовлений фахівець повинен вміти: визначати джерела формування капіталу підприємства; проводити розрахунки прибутку, беззбитковості підприємства; обґрунтовувати структуру капіталу підприємства; оптимізувати джерела залучення капіталу та визначати моделі його фінансування; здійснювати оцінку ефективності використання капіталу підприємства

Змістовий модуль І. Теоретичні основи формування та оцінки капіталу підприємства

Тема 1. Капітал – економічна база створення та розвитку підприємства.

Тема 2. Теоретичні основи формування та використання капіталу підприємства.

Тема 3. Формування та оцінка активів підприємства.

Тема 4. Формування та оцінка необоротних активів підприємства

Тема 5. Формування та оцінка оборотних активів.

Змістовий модуль ІІ. Теоретичні основи формування та оцінки капіталу підприємства

Тема 6. Управління оборотними активами за їх елементами.

Тема 7. Формування та оцінка власного капіталу.

Тема 8.Механізм формування дивідендної політики.

Тема 9. Формування та оцінка позикового капіталу.

Тема 10. Формування та управління окремими елементами позикового капіталу.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Вибіркова
Змістових модулів – 2

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 6 -й, 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 30 самостійної роботи студента –66 Освітній ступень: Бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
66 год. 114 од.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік