Ви є тут

Головна

НЧ Міжнародна економіка

Мета: формування теоретичних знань, умінь та практичних навичок у галузі міжнародної економіки, форм, методів та механізмів реалізації міжнародних економічних відносин.

Предметом вивчення дисципліни є система міжнародних економічних відносин, що складаються між національними економіками країн світу в умовах глобалізації.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення сутності міжнародної економічної системи та закономірностей її розвитку, методів аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; набуття знань про регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції; набуття вмінь використовувати одержані знання у практичній зовнішньоекономічній діяльності України.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: сутність міжнародної економічної системи та закономірності її розвитку, методи аналізу політико-правового, економічного, соціально-культурного середовища та інфраструктури міжнародної економічної діяльності; процес регулювання міжнародних економічних відносин, міжнародну валютну систему, методологію міжнародних розрахунків, процеси міжнародної економічної інтеграції;

Підготовлений фахівець повинен вміти: розпізнавати основні форми міжнародної економіки та визначати тенденцій їх розвитку; визначати структуру та показники міжнародних ринків, проводити міжнародні розрахунки щодо регулювання грошових зобов’язань і вимог, специфіку міжнародних розрахунків, використовувати платіжні засоби у міжнародній практиці, форми різних кредитних знарядь міжнародних розрахунків та їх використання при здійсненні міжнародної економічної діяльності, складати платіжний баланс держави, структурувати статті платіжного балансу, розраховувати сальдо рахунку поточних операцій, сальдо рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій, обсяги фінансування, величину помилок та упущень, обґрунтувати характер і наслідки змін платіжного балансу, обґрунтувати вплив змін основних статей платіжного балансу на ефективність міжнародної економічної діяльності держави, використовувати отримані знання стосовно умов зовнішньоекономічної діяльності України в процесі інтеграції її економіки в сучасні світогосподарські структури.

Змістовий модуль І. Світова система господарювання.

Тема 1. Міжнародна економічна система.

Тема 2. Міжнародна економічна діяльність.

Змістовий модуль ІІ. Міжнародні ринки та форми міжнародної економічної взаємодії.

Тема 3. Світовий ринок товарів і послуг.

Тема 4. Світовий фінансовий ринок.

Тема 5. Прямі інвестиції та міжнародне виробництво.

Тема 6. Міжнародний кредит.

Тема 7. Світовий ринок праці.

Тема 8. Міжнародна трудова міграція.

Змістовий модуль ІІІ. Світова валютна система та міжнародні розрахунки.

Тема 9. Світова валютна система.

Тема 10. Міжнародні розрахунки.

Тема 11.Платіжний баланс та макроекономічна рівновага. 

Змістовий модуль ІV. Міжнародна регіональна інтеграція та глобалізація.

Тема 12. Міжнародна регіональна інтеграція.

Тема 13. Глобалізація економічного розвитку.

Тема 14. Інтеграція України у світову економіку.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Нормативна
Змістових модулів – 4

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 5 -й, 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 40 самостійної роботи студента –80 Освітній ступень: Бакалавр 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
80 год. 113 од.
Індивідуальні завдання:  1год.
Вид контролю: екзамен письмовий