Ви є тут

Головна

ВЧВ Економічна ефективність діяльності підприємства

Мета: сформувати розуміння того, що таке економічна ефективність підприємства у ринковій економіці і надати інструменти для її оцінки в умовах різних галузей національної економіки.

Предметом вивчення дисципліни є

Завдання вивчення дисципліни: вивчення теоретичних засад, на яких базуються методики оцінки економічної ефективності підприємства; знайомство и оволодіння різними методиками оцінки ефективності підприємства; формування вмінь ефективно використовувати методики оцінки ефективності щодо різних елементів підприємства і різних галузей національної економіки.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: теоретичні засади на яких базуються методики оцінки економічної ефективності підприємства; різних методик оцінки ефективності підприємства; взаємозв’язку та взаємозалежності різних факторів що впливають на результати оцінки ефективності щодо різних елементів підприємства і різних галузей національної економіки.

Підготовлений фахівець повинен вміти: оцінювати ефективність інвестицій в створення підприємств й інших економічних об’єктів; робити вибір між різними інвестиційними проектами на користь того, який є більш ефективним за урахуванням комплексу показників; володіти різними методиками оцінки економічної ефективності; використовувати методики для оцінки розрахунку економічної ефективності різних підрозділів підприємства у різних галузях національної економіки

Змістовий модуль І. Ефективність основних виробничих процесів підприємства

Тема 1. Оцінка ефективності діяльності підприємства: сутність і види ефективності, методики визначення, резерви підвищення

Тема 2. Невизначеність і ризики в економічних розрахунках ефективності.

Тема 3. Комерційна ефективність інвестицій

Тема 4.Ефективність використання трудових ресурсів на підприємстві.

Тема 5. Ефективність використання основних виробничих фондів

Тема 6. Ефективність використання оборотних фондів

Змістовий модуль ІІ. Ефективність капіталу і реструктуризації підприємства

Тема 7. Ефективність використання інтелектуальної власності

Тема 8. Ефективність використання власного і позикового капіталу

Тема 9. Ефективність природоохоронних заходів на підприємстві

Тема 10. Економічна ефективність лізингу

Тема 11. Економічна ефективність реструктуризації підприємства

Тема 12. Економічна ефективність санації підприємства

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Вибіркова
Змістових модулів – 2

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 5 -й, 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 30 самостійної роботи студента –66 Освітній ступень: Бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
66 год. 84 од.
Індивідуальні завдання:  1год.
Вид контролю: залік