Ви є тут

Головна

ВЧВ Інноваційна стратегія.

Мета: засвоєння теоретичних засад інноваційного стратегічного планування, оволодіння навичками та інструментарієм формування та розробки інноваційної стратегії підприємства.

Предметом вивчення дисципліни є інноваційний стратегічний процес на підприємстві.

Завдання вивчення дисципліни: освоєння інструментарію, розроблення інноваційних стратегій підприємства і вибору інноваційних стратегічних альтернатив; розвиток навичок інноваційного стратегічного мислення та практичного застосування апарату дисципліни.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: теоретичні аспекти інноваційного стратегічного процесу; типологію інноваційних стратегій підприємства; процес впровадження та реалізації інноваційної стратегії на підприємстві.

Підготовлений фахівець повинен вміти: знаходити організаційно-управлінські рішення для реалізації цілей інноваційного розвитку підприємства; виявляти чинники, що впливають на вибір і розробку інноваційної стратегії підприємства; приймати стратегічні, тактичні і оперативні рішення в галузі управління інноваційною діяльністю підприємства; аналізувати результативність інноваційної стратегії підприємства.

Змістовий модуль І “Теоретико-методичні засади інноваційної стратегії підприємства”

Тема 1. Інноваційна стратегія: поняття, роль та місце в здійсненні діяльності підприємства.

Тема 2. Загальні інноваційні стратегії підприємства: сутність та особливості.

Тема 3. Функціональні інноваційні стратегії підприємства.

Тема 4. Етапи розробки та обґрунтування інноваційної стратегії підприємства.

Тема 5. Процес впровадження та реалізації інноваційної стратегії.

Тема 6. Стратегічне планування як елемент стратегічного управління та метод реалізації інноваційної стратегії.

Тема 7. Сучасний стан і перспективи розвитку інноваційного стратегічного управління в Україні.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Вибіркова
Змістових модулів – 1

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 5 -й, 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 30 самостійної роботи студента –66 Освітній ступень: Бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
66 год. 84 од.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік