Ви є тут

Головна

ВЧВ Антикризове управління

Мета: формування системи знань з методів та інструментів антикризового управління, оволодіння навичками та прийомами антикризового управління на підприємстві.

Предметом вивчення дисципліни є методи, інструментарій, прийоми антикризового управління.

Завдання вивчення дисципліни: вивчення методів та інструментарію антикризового управління на підприємстві, виявляти й описувати потенційні кризові ситуації, набуття навичок вирішення проблеми виходу з кризового явища за допомогою спеціальних заходів антикризового управління.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: загальні основи антикризового управління підприємством; закономірності, умови та фактори, що обумовлюють появу кризових явищ; характер кризових явищ та економічного механізму виникнення кризового стану на підприємстві; основні інструменти діагностики кризи на підприємстві та її глибини, сучасні підходи і методи управління в кризових умовах; правила, принципи розробки антикризової програми і антикризової стратегії підприємства, проблеми підприємства, які опинилися в кризовому стані.

Підготовлений фахівець повинен вміти: проводити експрес-діагностику та поглиблену діагностику фінансового стану підприємства з метою виявлення потенційних (прихованих) і наявних кризових ситуацій та явищ, опанувати урядові рішення з питань оцінки ймовірності банкрутства підприємства, аналізувати наявність та глибину кризового стану на підприємстві, визначати основні напрямки подолання кризових явищ на підприємстві, обирати антикризову стратегію та основні інструментів виходу з кризового стану.

Змістовий модуль І “Основи антикризового управління підприємством”

Тема 1. Основні закони функціонування і розвитку підприємства.

Тема 2. Кризи підприємства: сутність, причини виникнення, види.

Тема 3. Макрокризи та їх вплив на підприємства.

Тема 4. Мета і завдання антикризового управління.

Тема 5. Умови функціонування підприємства та його стійкого розвитку .

Тема 6. Життєвий цикл і стійкість розвитку підприємства.

Тема 7. Внутрішні змінні й антикризове управління.

Тема 8. Функціональне й антикризове управління.

Тема 9. Основні домінанти й антикризове управління.

Тема 10. Методи й прийоми антикризового управління.

Тема 11. Управління в кризовій ситуації.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Вибіркова
Змістових модулів – 1

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90  5-й, 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 30 самостійної роботи студента –66 Освітній ступень: Бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
66 год. 84 од.
Індивідуальні завдання:    год.
Вид контролю: залік