Ви є тут

Головна

ВЧВ Економіка агропромислового комплексу

Мета: вивчення і пошук шляхів вирішення проблеми ефективного використання обмежених ресурсів аграрних підприємств усіх форм власності та видів для максимального задоволення потреб людини.

Предметом вивчення дисципліни є господарська діяльність суб’єктів агропромислового комплексу

Завдання вивчення дисципліни: вивчення специфіки дії об’єктивних економічних законів щодо сучасних аграрних підприємств усіх форм власності та видів за умов формування сталого розвитку; предмета і методів дисципліни; значення і особливостей сільськогосподарського виробництва; поняття, сфер і структури управління АПК, сучасного рівня розвитку сільського господарства України, стану розв’язання екологічних проблем галузі сільського господарства; поняття, значення та складові продовольчої безпеки країни; економічні засади функціонування агроформувань; розміщення і спеціалізації сільськогосподарського виробництва, державного регулювання і підтримки розвитку аграрних підприємств; агропромислової інтеграції та іі форм; концентрації виробництва та диверсифікації агроформувань; поняття аграрного ринку, його внутрішня будова; державне регулювання ринку сільськогосподарської продукції і продовольства; інтенсивність розвитку підприємств та інноваційна діяльність; поняття та чинники розвитку підприємства і характеристика основних теорій розвитку; реструктуризації і реорганізації підприємств.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: основні поняття, терміни і показники, що використовуються у науково-економічній літературі і практичній діяльності агроформувань; екологічні аспекти досліджуваних проблем; специфіку, проблеми діяльності агроформувань в сучасних умовах господарювання та шляхи їх ефективного вирішення.

Підготовлений фахівець повинен вміти: самостійно працювати в АПК, вміти вільно володіти економічними поняттями та застосовувати їх на практиці, проявляти підприємливість і вміння використовувати ринкову ситуацію на користь ділу; правильно оцінювати якісні і кількісні зрушення у розвитку економіки та організації агроформувань.

Змістовий модуль І. “Агропромисловий комплекс як суб’єкт ринку”

Тема 1. Предмет і методи курсу «Економіка агропромислового комплексу».

Тема 2. Попит і пропозиція на сільськогосподарську продукцію в умовах ринку.

Тема 3. Підприємства як основна ланка ринкової економіки.

Змістовний модуль ІІ. “Ресурси, виробничі витрати та кінцеві результати діяльності аграрної сфери”.

Тема 4. Земельні ресурси та ефективність їх використання.

Тема 5. Трудові ресурси аграрних підприємств та продуктивність праці.

Тема 6. Основні фонди та виробничі потужності аграрних підприємств.

Тема 7. Оборотний капітал агропідприємств.

Тема 8. Інвестиції та їх ефективність.

Тема 9. Витрати виробництва аграрних підприємств.

Тема 10. Кінцеві результати діяльності аграрних підприємств.

Змістовний модуль ІІІ. “Ефективність діяльності аграрних підприємств та економічні важелі її формування і підвищення”.

Тема 11. Ціни на сільськогосподарську продукцію.

Тема 12. Науково-технічний прогрес, інтенсивність розвитку та інноваційна діяльність аграрних підприємств.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Вибіркова
Змістових модулів – 3

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 120 4-й, 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних – 40 самостійної роботи студента – 82 Освітній ступень: Бакалавр 26 год. 6 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
82 год. 112 од.
Індивідуальні завдання: 1 год.
Вид контролю: залік