Ви є тут

Головна

ВЧВ Економіка торгівлі

Мета: формування у студентів сучасного економічного мислення і системи спеціальних знань про базові поняття щодо торгівлі як сфери обігу та виду економічної діяльності, економічних характеристик окремих видів торговельної діяльності, господарсько-фінансової діяльності підприємств торгівлі, змісту окремих напрямів цієї діяльності та їх взаємозв’язку, системи показників, що її характеризують.

Предметом вивчення дисципліни є торгівля як сфера обігу та вид економічної діяльності підприємства.

Завдання вивчення дисципліни: теоретична і практична підготовка студентів з таких питань: економічна сутність, форми та значення торгівлі у національній економіці.

В результаті вивчення дисципліни фахівець повинен знати: економічну характеристику окремих видів торговельної діяльності: ? торгівля у системі споживчого ринку; ? торговельне підприємство як суб'єкт господарювання, основні напрямки його господарсько-фінансової діяльності (операційна, інвестиційна, інноваційна, фінансова); оборот торговельного підприємства та його товарне забезпечення; визначення складових ресурсного потенціалу підприємства та шляхи його ефективного використання; ? теоретичні засади формування та використання трудових ресурсів торговельного підприємства та системи їх матеріального стимулювання; методичні підходи до їх аналізу та планування; теоретичні засади формування та використання майнових ресурсів (активів) торговельного підприємства, методичні підходи до їх аналізу та планування; теоретичні засади формування капіталу торговельного підприємства, методичні підходи до його аналізу та планування; ? механізм формування економічних результатів господарсько-фінансової діяльності торговельного підприємства; оцінка ефективності господарської діяльності та пошук шляхів її підвищення; ? інтегральна оцінка стану торговельного підприємства, його складові та методів оцінки.

Підготовлений фахівець повинен вміти: володіти методами та інструментарієм: ? системного аналізу торгівлі їх виду економічної діяльності, аналізу та прогнозування торговельного обороту на внутрішньому та зовнішньому ринках; ? моніторингу кон'юнктури споживчого ринку, факторів, що впливають на її формування; тактичного аналізу та планування: обсягів діяльності, необхідних ресурсів, зовнішніх та внутрішніх обмежень та ризиків, напрямів розвитку та реструктуризації; ? аналізу та планування фінансово-економічних результатів діяльності підприємства, управління поточними витратами, доходами та прибутками підприємства; ? оцінки резервів раціоналізації витрат та доходів підприємства, збільшення прибутків за рахунок різноманітних джерел формування; ? визначення рівня конкурентоспроможності продукції та підприємства, практичними навичками оцінки цих параметрів. – оцінки фінансово-майнового стану підприємства, розробки програми його оптимізації.

Змістовий модуль І. “Економіка торгівлі як сфера обігу та виду економічної діяльності”.

Тема 1. Ринок споживчих товарів та послуг, роль торгівлі у забезпеченні його розвитку.

Тема 2. Природа торгівлі як сфери обігу та виду економічної діяльності, її роль у забезпеченні суспільного розвитку.

Тема 3. Економічна характеристика оптової торгівлі та роздрібної торгівлі.

Тема 4. Економічна характеристика зовнішньої торгівлі.

Змістовий модуль ІІ. “Економіка торговельного підприємства”.

Тема 5. Товарні запаси та товарне забезпечення торговельного підприємства.

Тема 6. Трудові ресурси торговельного підприємства.

Тема 7. Майнові та фінансові ресурси торговельного підприємства.

Тема 8. Поточні витрати торговельного підприємства.

Тема 9. Доходи торговельного підприємства. Фінансові результати діяльності торговельного підприємства.

Тема 10. Ефективність діяльності та конкурентоспроможність торговельного підприємства Фінансово-майновий стан торговельного підприємства та методи його оцінки.

 

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітній ступень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 3 Галузь знань: 07 Управління та адміністрування Вибіркова
Змістових модулів – 2

Спеціальність:  076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність

за освітньою прогнрамою "Економіка підприємства"

 

Рік підготовки:
2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання – Семестр
Загальна кількість годин – 90 3-й, 3-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання: аудиторних –  30

самостійної роботи студента – 66

Освітній ступень: Бакалавр 12 год. 4 год.
Практичні, семінарські
12 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
66 год. 84 од.
Індивідуальні завдання:  год.
Вид контролю: залік