Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни “Міжнародне публічне право” є: ознайомити студентів з основами теорії та практики міжнародного права, виробити навички розуміння особливостей міжнародно-правових явищ, розкрити основні положення галузей сучасного міжнародного права та напрямки його розвитку.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні поняття та категорії міжнародного права й міжнародного законодавства;

- основні міжнародні документи, які регулюють міжнародні відносини;

- правила застосування міжнародних нормативно-правових актів;

- суб’єктів міжнародного публічного права;

- види міжнародних договорів.

вміти:

- логічно обґрунтовувати та висловлювати свою точку зору з проблематики міжнародного права;

- правильно застосовувати у практичній діяльності поняття і категорії, що використовуються у сфері міжнародних відносин;

- готувати проекти міжнародних договорів;

- аналізувати зміст окремих видів міжнародних договорів;

- правильно користуватися спеціальною літературою з різних галузей міжнародного права.

Викладач дисципліни: Кириченко Юрій Вікторович, к.ю.н., доцент.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 Галузь знань0302 Міжнародні відносини (шифр і назва)  За професійним спрямуванням 
Напрям підготовки6.030203 Міжнародні економічні відносини(шифр і назва)
Модулів –  1 Спеціальність (професійнеспрямування):7.03020301 Міжнародні економічні відносини Рік підготовки:
Змістових модулів –  2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________                                          (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 108 7-8-й 7-8-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 2самостійної роботи студента – 7,25 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 24 год. 10 год.
Практичні, семінарські
24 год. 4 год.
Лабораторні
- -
Самостійна робота
  42  год. 78  год.
Індивідуальні завдання:
18 год. 16 год.
Вид контролю: іспит

Розподiл балiв, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 60 (100) 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
15 15 10 10 10 10 10 10 10

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

 

Методичне забезпечення

 

1. Кириченко Ю.В. Міжнародне публічне право: навч.-метод. комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 37 с.