Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни “Міжнародне приватне право” є: ознайомити студентів із загальними положеннями міжнародного приватного права, виробити навички  застосування норм міжнародного приватного права для врегулювання приватноправових відносин.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні поняття та категорії міжнародного приватного права й міжнародного законодавства;

- основні міжнародні документи, які регулюють приватноправові відносини;

- правила застосування міжнародних нормативно-правових актів;

- суб’єктів міжнародного приватного права;

- види цивільно-правових відносин, ускладнених іноземним елементом.

вміти:

- логічно обґрунтовувати та висловлювати свою точку зору з проблематики міжнародного приватного права;

- навчитись тлумачити положення норм міжнародного приватного права та правильно застосовувати їх у практичній діяльності;

- аналізувати національне законодавство з точки зору його відповідності міжнародному приватному праву;

- правильно користуватися спеціальною літературою з різних галузей права.

Викладач дисципліни: Кириченко Юрій Вікторович, к.ю.н., доцент.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 4 Галузь знань0302 Міжнародні відносини (шифр і назва)  За професійним спрямуванням 
Напрям підготовки6.030203 Міжнародні економічні відносини(шифр і назва)
Модулів –  1 Спеціальність (професійнеспрямування):7.03020301 Міжнародні економічні відносини Рік підготовки:
Змістових модулів –  2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________                                          (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 144 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 3самостійної роботи студента – Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 32 год. 10 год.
Практичні, семінарські
16 год. 2 год.
Лабораторні
- -
Самостійна робота
   60 год. 80 год.
Індивідуальні завдання:
   36 год.     52 год.
Вид контролю: іспит

Розподiл балiв, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 60 (100) 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8    
10 10 10 10 15 15 15 15

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

 

Методичне забезпечення

 

1. Кириченко Ю.В. Міжнародне приватне право: навч.-метод. комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Міжнародні економічні відносини». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 37 с.