Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни “Господарське право” є: оволодіння комплексними знаннями та формування стійких умінь і практичних навичок щодо використання та застосування правових норм, які регулюють відносини у сфері господарювання.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні поняття та категорії господарського права й законодавства;

- основні наукові концепції, теорії тощо, які стосуються розуміння та змісту тих чи інших інститутів господарського права;

- основні методики тлумачення та застосування норм господарського права, а також основи методології науково-дослідницької діяльності у сфері господарського права;

вміти:

- володіти загальнотеоретичними поняттями і термінами та вміти їх використовувати;

- правильно застосовувати у практичній діяльності положення законів та підзаконних актів України;

- готувати проекти господарських договорів різних видів;

- аналізувати зміст окремих видів договорів, виокремлювати істотні та звичайні умови договору;

- застосовувати відповідні правові норми для вирішення конкретних ситуацій у господарській діяльності;

- правильно користуватися спеціальною літературою з різних галузей права України.

Викладач дисципліни: Кириченко Юрій Вікторович к.ю.н., доцент.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 Галузь знань0306 Менеджмент іадміністрування  (шифр і назва)  За професійним спрямуванням 
Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент    (шифр і назва)
Модулів –  1 Спеціальність (професійнеспрямування):7.03060101  Менеджмент організацій і адміністрування   Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________                                          (назва) Семестр
Загальна кількість годин -  108 5-й 5-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 2самостійної роботи студента – 7,25 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 32 год. 4 год.
Практичні, семінарські
16 год. 2 год.
Лабораторні
   
Самостійна робота
42 год. 92 год.
Індивідуальні завдання:
18 год. 10 год.
Вид контролю: іспит

Розподiл балiв, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 60 (100) 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9
15 15 10 10 10 10 10 10 10

Т1, Т2 ... Т9 – теми змістових модулів.

 

Методичне забезпечення

 

1. Кириченко Ю.В. Господарське право: навч.-метод. комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 45 с.

2. Кириченко Ю.В. Господарське право: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 52 с.