Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни є надання студентам цілісної та логічно-послідовної системи наукових знань про сферу договірного регулювання суспільних відносин, положення чинного законодавства України у галузі зобов’язального права та інших джерел сучасного цивільного права.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні поняття та терміни з курсу «Договірне право»;

- порядок укладення, зміни та розірвання договору;

- основні джерела договірного права;

- порядок виконання договірних зобов’язань;

- особливості змісту окремих видів договорів у господарській діяльності;

-порядок притягнення до юридичної відповідальності суб'єктів договірних відносин за порушення умов договору.

вміти:

- правильно застосовувати положення законів України, підзаконних нормативних актів, що приймаються у встановленому порядку органами державної влади та місцевого самоврядування;

- готувати проекти господарських договорів різних видів;

- аналізувати зміст окремих видів договорів, виокремлювати істотні та звичайні умови договору;

- застосовувати відповідні правові норми для вирішення конкретних ситуацій у господарській діяльності.

Викладач дисципліни: Кириченко Віктор Миколайович, к.і.н., доцент.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 1,5 Галузь знань0306 Менеджмент іадміністрування  (шифр і назва)  За професійнимспрямуванням 
Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент(шифр і назва)
Модулів –  1 Спеціальність (професійнеспрямування):  7.03060101  Менеджменторганізацій і адміністру-вання  Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 5-й 5-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________                                          (назва) Семестр
Загальна кількість годин -  54 9-й 9-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 2самостійної роботи студента – 2,5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: Спеціаліст, магістр 16 год. 6 год.
Практичні, семінарські
16 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
16 год. 40 год.
Індивідуальні завдання:
6 год.   6 год.
Вид контролю: залік

Розподiл балiв, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 60 (100) 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
15 15 10 10 15 15 10 10

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

 

Методичне забезпечення

 

1. Кириченко В.М. Договірне право: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 23 с.