Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни є надання студентам правових знань, які регулюють суспільні відносини, що виникають в процесі організації та виконавчо-розпорядчої діяльності державних органів, що здійснюють виконавчо-розпорядчу діяльність; обов'язки та права цих органів та їх службовців, а також громадян, організацій, установ і підприємств у галузі державного управління.

У результаті вивчення дисципліни студент повинен знати:

- основні категорії адміністративного права;

- порядок управлінської діяльності;

- особливості змісту окремих видів адміністративних правопорушень;

- порядок притягнення до адміністративної відповідальності.

вміти:

- правильно застосовувати положення законів України, підзаконних нормативно-правових актів, що приймаються у встановленому порядку органами державної влади та органами місцевого самоврядування;

- орієнтуватися у змісті окремих видів адміністративних правопорушень;

- правильно застосовувати відповідні правові норми для вирішення конкретних ситуацій у адміністративному менеджменті.

Викладач дисципліни: Кириченко Юрій Вікторович, к.ю.н., доцент.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 3 Галузь знань0306 Менеджмент іадміністрування(шифр і назва)  нормативна 
Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент(шифр і назва)
Модулів –  2 Спеціальність (професійнеспрямування):  7.03060101 Менеджмент  Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________                                          (назва) Семестр
Загальна кількість годин -  108 6-й 6-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 4самостійної роботи студента – 7,5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр  32 год. 10 год.
Практичні, семінарські
16 год. 4 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
 44год. 84 год.
Індивідуальні завдання:
 16 год.  10  год.
Вид контролю: іспит

Розподiл балiв, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест залік Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 60 (100) 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8 Т9 Т10 Т11 Т12 Т13 Т14 Т15 Т16     
10 10 5 5 5 5 5 5 10 10 5 5 5 5 5 5    

Т1, Т2 ... Т16 – теми змістових модулів.

 

Методичне забезпечення

 

1. Кириченко Ю.В. Адміністративне право: навч.-метод. комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 36 с.