Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни є формування у студентів цілісної та логічно-послідовної системи теоретичних знань про основні поняття трудового права України, роз’яснення найважливіших положень нормативно-правових актів, які регулюють трудові й тісно пов’язаних з ними суспільних відносин,  вироблення вміння складання документів у сфері застосування найманої праці.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- предмет, метод, систему і принципи трудового права;

- джерела трудового права, основні положення Конституції України та Кодексу законів про працю України;

- суб’єктів трудового права;

- умови та підстави виникнення трудових правовідносин, їх види;

- умови укладення колективного та трудового договорів;

- зміст, форми та види трудового договору;

- види робочого часу і часу відпочинку;

- поняття трудової дисципліни, види дисциплінарних стягнень;

- поняття та види матеріальної відповідальності.

вміти:

- тлумачити чинне законодавство України про працю;

- правильно визначати характер і зміст правовідносин у сфері праці;

- правильно застосовувати нормативно-правові акти до конкретних відносин;

- надавати проведеній роботі належної форми (прийняття рішення, складання конкретного документа тощо);

- аналізувати тенденції практичної діяльності та оцінювати їх з точки зору відповідності чинному законодавству України про працю.

Викладач дисципліни: Кириченко Віктор Миколайович к.і.н., доцент.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 1,5 Галузь знань0306 Менеджмент іадміністрування  (шифр і назва)  За вибором 
Напрям підготовки 6.030601 Менеджмент(шифр і назва) 
Модулів –  1 Спеціальність (професійнеспрямування):  7.03060101  Менеджменторганізацій і адміністру-вання  Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 2-й 2-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________                                          (назва) Семестр
Загальна кількість годин -  54 4-й 4-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 2самостійної роботи студента – 2,5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 16 год. 4 год.
Практичні, семінарські
16 год. 2 год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
16 год. 42 год.
Індивідуальні завдання:
6 год.   6 год.
Вид контролю: залік

Розподiл балiв, які отримують студенти

Поточне тестування,  самостійна  та індивідуальна робота Підсумковий тест (іспит) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 60 (100) 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
15 15 10 10 15 10 10 15

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

 

Методичне забезпечення

 

1. Кириченко Ю.В. Господарське право: навч.-метод. комплекс для студентів заочної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 45 с.

2. Кириченко Ю.В. Господарське право: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 52 с.