Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни є надання студентам цілісної та логічно-послідовної системи наукових знань про основні теоретичні поняття національного права України, положення Конституції та чинного законодавства України, закономірностей побудови правової держави, формування у них високого рівня правової свідомості та правової культури.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати:

-.загальнотеоретичні правові поняття та терміни з курсу «Правознавство»;

-.структуру права та законодавства;

-.поняття і ознаки правосвідомості та правової культури, правової поведінки та юридичної відповідальності; -.питання функціонування системи права, дії механізму правового регулювання;

-.підстави виникнення, зміни та припинення правових відносин;

-.основи конституційного права України;

-.органи державної влади та місцевого самоврядування України;

-.судові, правоохоронні та правозахисні органи України;

-.основні визначення та поняття основних галузей права України;

-.джерела права України;

-.правила підготовки та застосування нормативно-правових актів в Україні.

вміти:

-.володіти загальнотеоретичними поняттями і термінами та вміти їх використовувати;

-.характеризувати і тлумачити норми Конституції та чинного законодавства України;

-.правильно застосовувати у практичній діяльності та повсякденному житті закони та підзаконні акти України;

-.орієнтуватися в сучасному правовому полі;

-.розмежовувати правові відносини у суспільстві;

-.використовувати правові процедури захисту прав і свобод людини у судових та інших державних органах України;

-.правильно користуватися спеціальною літературою з різних галузей права України;

-.грамотно оцінювати юридичні факти, аналізувати сучасні проблеми розвитку суспільства і виробляти власну життєву позицію.

Викладач дисципліни: Кириченко Віктор Миколайович, к.і.н., доцент, Кириченко Юрій Вікторович к.ю.н., доцент.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 1 Галузь знань
(шифр і назва)
 За вибором 
Напрям підготовки всі технічні спеціальності (шифр і назва)
Модулів –  1 Спеціальність (професійнеспрямування):
всі технічні спеціальності 
Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 3-й 3-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________ (назва) Семестр
Загальна кількість годин -  36 1-2-й 1-2-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 2
самостійної роботи студента – 4,5
Освітньо-кваліфікаційний рівень:
бакалавр
16 год. 4 год.
Практичні, семінарські
- год. - год.
Лабораторні
 год.  год.
Самостійна робота
16 год. 32 год.
Індивідуальні завдання:
4 год.   - год.
Вид контролю: залік

Розподiл балiв, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 60 (100) 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7
25 25 10 10 10 10 10

Т1, Т2 ... Т7 – теми змістових модулів.

Методичне забезпечення

1. Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2015. – 468 с. – С. 376-402.

2. Кириченко В.М. Правове регулювання та його механізм [Текст] / В.М.Кириченко // Теорія держави і права: підруч. / кол. авт.; кер. авт. кол. Ю.А.Ведєрніков. – 2-е вид. перероб. і доп. – Дніпропетровськ: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ; Ліра ЛТД, 2014. – 468 с. – С. 376-401.

3. Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. посіб. для студентів заочної форми навчання всіх спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи). - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 33 с.

4. Кириченко В.М. Політичні системи світу: кредитно-модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко. – К.: «Центр учбової літератури», 2014. 218 с.

5. Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – Т.1. 344с., Т.2. – 244 с.

6. Кириченко В.М. Збірник законів України до курсу «Правознавство» [Текст]: навч. посіб. У 2-х т. / [Упоряд. В.М.Кириченко, Ю.В. Кириченко]: Запоріжжя: ЗНТУ, 2013. – 384 с. С. 339-357.

7. Кириченко В.М. Термінологічний словник з правознавства [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко., О.В. Кириченко – К.: «Центр учбової літератури, 2011. 112 с.

8. Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030601 – «Менеджмент організацій». Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.

9. Кириченко В.М.Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030508 – «Фінанси» та 6.030507 «Маркетинг». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.

10. Кириченко В.М. Теорія держави і права: модульний курс [Текст]: навч. посіб. / В.М.Кириченко, О.М. Куракін – К.: «Центр учбової літератури», 2010. 264 с.

11. Кириченко Ю.В. Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання всіх технічних спеціальностей. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – 54 с.

12. Кириченко Ю.В. Правознавство: навч.-метод. комплекс для студентів денної форми навчання спеціальності 6.030509 «Облік і аудит». - Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. 54 с.

13. Кириченко В.М. Правознавство. Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей (за вимогами кредитно-модульної системи).- Запоріжжя: ЗНТУ,