Ви є тут

Головна

Метою навчальної дисципліни «Соціологія» є засвоєння студентами основних теоретичних положень сучасної соціологічної науки, сприяння розумінню змісту суспільних процесів, визначення факторів, що впливають на поведінку людини у всіх сферах її життєдіяльності, формування культури соціологічного мислення та сприяння підвищенню загального рівня культури майбутніх спеціалістів, формування та активізація їх творчого та інтелектуального потенціалу, критичного підходу до аналізу різноманітних явищ та процесів сучасного українського суспільства.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен знати:

- основні поняття та категорії соціології;

- структуру та функції соціології в сучасній науці та практиці;

- основні закономірності та механізми соціалізації людини;

- особливості вивчення галузевих соціологій;

- основні поняття і категорії соціології політики та інших галузевих соціологій;

- основні тенденції соціологічного вивчення соціальних проблем культури та релігії;

- методологію та базові методи практичної роботи соціолога;

- сучасні суспільні проблеми в Україні, методи їх дослідження та вирішення.

вміти:

- аналізувати навчальну, методичну та додаткову літературу;

- виявляти соціальні проблеми людини, окремих груп та підходи до їх вирішення;

- аналізувати основні складові соціального статусу людини та основні шляхи її соціалізації;

- дати визначення основним поняттям та категоріям соціології.

- використовувати соціологічні методи при постановці та вирішенні соціальних проблем; аналізувати та систематизувати отримані знання

Викладач дисципліни: Безрукова Ольга Анатоліївна, к.соц.н., доцент.

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів  – 1 Галузь знаньвсі технічні спеціальності(шифр і назва)  За вибором 
Напрям підготовки  (шифр і назва)
Модулів –  1 Спеціальність (професійнеспрямування):всі технічні спеціальності Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й
Індивідуальне науково-дослідне завдання ___________                                          (назва) Семестр
Загальна кількість годин - 36 7-й 7-й
Лекції
Тижневих годин для денної форми навчання:аудиторних – 2самостійної роботи студента – 2,5 Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 16 год. 4 год.
Практичні, семінарські
- год. - год.
Лабораторні
 -год. - год.
Самостійна робота
10 год. 20 год.
Індивідуальні завдання:
10 год. 12 год.
Вид контролю: залік

Розподiл балiв, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест (залік) Сума
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2 60 (100) 100
Т1 Т2 Т3 Т4 Т5 Т6 Т7 Т8
15 15 10 10 10 10 15 15

Т1, Т2 ... Т8 – теми змістових модулів.

Методичне забезпеченя

 

1. Безрукова О.А. Соціологія сім’ї. Соціологія моралі [Текст] / О.А. Безрукова // Галузеві та спеціальні соціології: підруч. / Д.М. Ядранський, Ж.Д. Малахова, С.Л. Катаєв та ін.; відп. Ред.. Ж.Д.Малахова. – Запоріжжя: Жовті води, 2014. – 372 с. – С. 337-369.

2. Безрукова О.А. Соціологія: Методичні рекомендації для підготовки до семінарських занять та самостійної роботи для студентів денної форми навчання усіх спеціальностей. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 34 с.

3. Безрукова О.А. Короткий конспект лекцій з соціології для студентів технічних спеціальностей. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2014. – 46 с.

4. Безрукова О.А. Словник основних понять. Для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 82 с.

5. Безрукова О.А. Соціологія в портретах видатних соціологів. Для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання. - Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. – 79 с.