Ви є тут

Головна
  1. Патент на винахід № 80699, Украина, С 22.19.2005. Ливарний жароміцний корозійностійкий нікелевий сплав / А.Г. Андрієнко, С.В. гайдук, В.В. Кононов, В.І. Шмирко та ін.,-Заявл.21.10.04, № 20041008594 – опубл. 25.10.07. – Бюл. № 17.
  2. Ольшанецкий В.Е., Лавренко А.С., Коробко А.В., Шмирко В.И. О модернизации технологии изготовления образцов и деталей из листовых металлокомпозитов с целью улучшения качества материала и повышения безопасности процесса. Нові матеріали і технології в металургії та машинобудуванні. – Запоріжжя, ЗНТУ-2009. - № 1 – С.137-138.
  3. Шмырко В.И. Снижение утомляемости оператора Персонального компьютера [Текст] / В.И. Шмырко, Г.И. Дудник, А.А. Писарский // Тиждень науки-2010: щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 12-16 квіт. 2010 р.:тези доповідей в 4т.  / відп.ред.Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2010. –Т.1. С. 60–67.
  4. Информационные технологии гигиены зрительно – психологической работы оператора ЭВМ  /  А.П. Лютый, И.Д. Труфанов, Т.И. Михайлова, В.И. Шмырко, Г.И. Дудник, С.И. Арсеньева // Восточно-европейский журнал передовых технологий, 2010. – №2/8(44). – С. 9-20.
  5. Шмирко В. І. Візуальні дисплейні термінали та зорова система людини [Текст] / В.І. Шмирко, А.О. Писарський // Тиждень науки-2011:щоріч. наук.-практ. конф. викладачів, науковців, молодих учених, аспірантів, студентів ЗНТУ, 11-15 квіт. 2011 р.: тези доповідей в 4т. / відп.ред. Ю.М. Внуков. – Запоріжжя: ЗНТУ, 2011. – Т.1.– С. 85–87.
  6. Психофізіологічні якості людини та їх вплив на особисту безпеку/  Шмирко В.І., Троян Ю.І., Якімцов Ю.В.// Сборник научных трудов по материалам Всеукраинской научно-практической конференции «Теория и практика совершенствования машин: проблемы и перспективы» - Симферополь, 2011. – С. 17-20.
  7. Писарський А.О. Актуальность проблем профилактики негативного влияния визуальных дисплейных терминалов на зрительную систему человека в процессе жизнедеятельности [Электронный ресурс] / А.О. Писарський, В.І. Шмирко, Т.І. Михайлова// Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého seminára  „Riadenie bezpe?nosti zlo?itých systémov“ 2011. –  ISBN:978-80-8040-417-8 (Elektronický zborník príspevkov – CD nosi?).
  8. Использование феноменологической модели Работнова-Лепина для прогноза срока эксплуатации лопаток газовых турбин, повышения их надежности и безопасности Шмирко В.І., Писарський А.О., Журавель С.М.// - “Riadenie bezpecnosti zlozitych systemov 2013”, електронний збірник тез 2013, с.424-428.
  9. Оцінка психофізіологічних якостей студентів, як засіб покращення ефективності навчання. В.І Шмирко, Ю.І. Троян, Ю.В. Якімцов.  Сборник научных трудов Sworld. – Выпуск 4 (37). Том 11. – Иваново: Маркова АД, 2014 – с.3-7.
  10. Рекомендації студентам-реабілітологам щодо покращення розділу «Охорона праці та безпека в надзвичайних ситуаціях» В.І Шмирко, Ю.І. Троян, Ю.В. Якімцов. Научне видання «Мир науки и инноваций», віпуск 1, том 15, Иванова: Научный мир 2015 год - стр. 70-77.