Ви є тут

Головна

Мета: вивчення матеріалів з особливими властивостями та придбання навичок у формуванні інформації щодо їх властивостей, вирішення практичних питань, пов’язаних із вибором матеріалу та найбільш раціональних варіантів їх термічного оброблення.

У результаті вивчення навчальної дисципліни студент повинен

знати: закономірності структуроутворення під впливом легувальних елементів у різних групах матеріалів на стадіях їх виготовлення та під час термообробки; залежності властивостей матеріалів від складу, структури та умов експлуатації виробів; методи зміцнення матеріалів для забезпечення оптимальних експлуатаційних властивостей.

вміти: класифікувати матеріали за призначенням, структурою в рівноваговому та нормалізованому станах; кваліфіковано прогнозувати структурні зміни на стадіях виготовлення виробів для забезпечення необхідного рівня механічних та експлуатаційних властивостей.

Викладач дисципліни: Климов Олександр Володимирович , доцент кафедри «Фізичне матеріалознавство»

Опис навчальної дисципліни

Найменування показників Галузь знань, напрям підготовки, освітньо-кваліфікаційний рівень Характеристика навчальної дисципліни
денна форма навчання заочна форма навчання
Кількість кредитів – 4

Спеціальність

132 Матеріалознавство

Нормативна

(за вибором)

Напрям підготовки

13 «Механічна інженерія»

Модулів – 1

Освітня програма, спеціалізація:

«Прикладне матеріалознавство», "Термічна обробка металів"

Рік підготовки:
Змістових модулів – 2 4-й 4-й

Індивідуальне науково-дослідне завдання

_____-_____

     (назва)

Семестр
Загальна кількість годин - 120 7-й 7-й
Лекції

Тижневих годин для денної форми навчання:

аудиторних – 3

самостійної роботи студента -5,6

Освітньо-кваліфікаційний рівень: бакалавр 28 год. 6 год.
Практичні, семінарські
   
Лабораторні
14 год. 2 год.
Самостійна робота
78 год. 112 год.
Індивідуальні завдання:
Вид контролю: екзамен

Примітка.

Співвідношення кількості годин аудиторних занять до самостійної і індивідуальної роботи становить:

для денної форми навчання – 20%  до 80%

для заочної форми навчання – 8% до 92%

Розподіл балів, які отримують студенти

Поточне тестування та самостійна робота Підсумковий тест Підсумкова середньозважена оцінка
Змістовий модуль 1 Змістовий модуль 2
T1 T2 T3 T4 T1 T2 100 100
10 30 30 30 80 20